Sở tư pháp hà nội

TIN HOẠT ĐỘNG
CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH
THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
THANH TRA, KIỂM TRA
DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN
VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
THÔNG TIN TỔ CHỨC, CÁ NHÂN HÀNH NGHỀ BỔ TRỢ TƯ PHÁP
TRA CỨU CẤP PHIẾU LÝ LỊCH TƯ PHÁP
THÔNG TIN VỀ DỰ ÁN, HẠNG MỤC ĐẦU TƯ ĐẤU THẦU MUA SẮM CÔNG
LẤY Ý KIẾN GÓP Ý CỦA TỔ CHỨC, CÁ NHÂN
CHIẾN LƯỢC, QUY HOẠCH, KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ XÃ HỘI

Các hình ảnh

Liên kết website

Các chuyên mục

Bình chọn

Đánh giá thái độ tiếp dân của cán bộ Một Cửa ?

Số lượng truy cập

Đang trực tuyến: 74

Truy cập trong ngày: 1,368

Tổng số truy cập: 5,490,024

Thủ tục hành chính

Procedure 02: Register the judicial expertise office
Ngày cập nhật:09-12-2016

 

Order of execution

Step 1: The judicial expertise office after obtaining the decision for licensing to establish within one year, prepares documents for registering operation and submits them at the One-Stop Division – Hanoi City Department of Justice.

Step 2: An officer receives and inspects the documents as submitted:

+ If the documents are submitted in full as stipulated, receive and issue a return note.

+ If the documents are not submitted in full as stipulated, guide the organization to supplement and complete documents as stipulated.

+ If the documents are not under the jurisdiction of the unit, guide the organization to the competent agency as stipulated.

Step 3: An one – stop officer inputs the documents into the book and transfers them to the Judicial Support Division for solving as stipulated.

Step 4: The Judicial Support Division receives, inspects and handles the documents as stipulated.

+ If documents are in full and correct as stipulated, the Department of Justice chairs to coordinate with the specialized agency of People’s Committee of the City in charge of judicial expertise to inspect satisfaction of conditions as stipulated in point d, clause 2, Article 16 of judicial expertise law, issue the operation registration certificate within the specified duration; in the case of refusal, it shall give a written notice specifying reasons for such refusal, and also report Chairman of People’s Committee of the City for consideration and determination for withdrawing the Decision for establishment. The applicant has right to make a claim under the laws.

Where any issue to be certified arises in the course of settlement, notify the One – Stop Division of giving a notice to the organization or re-notifying time for returning results.

Step 5: After results are available, the Judicial Support Division transfers them to the One- Stop Division to provide results to the organization according to the return note.

 

Methods of implementation

* Documents are submitted directly to the Division of Receiving and Returning Results of administrative documents – Hanoi City Department of Justice.

Place of receiving documents: The Division of Receiving and Returning Results of administrative documents – Hanoi City Department of Justice.

Add: No 1B Tran Phu, Ha Dong, Hanoi

Tel:  0433.546.151 or 0433.546163

 

Composition of documents

1. Application for registering operation of the judicial expertise office including contents as stipulated in clause 1, Article 14 of Decree No 85/201/ND-CP.

2. Regulation on operation and organization of Judicial Expertise Office.

3. Document used for proving enough conditions for ensuring operation of judicial expertise office under the plan of establishment as stipulated in point d, clause 2, article 16 of judicial expertise law.

4. Copy of the decision for establishment of judicial expertise office.

 

Quantity

01 set

 

Term of settlement

15 working days after receiving all legal documents.

 

Object of implementation

The judicial expertise office after obtaining the decision for establishment in Hanoi city

 

Implementing agency

- The agency competent to decide: Hanoi City Department of Justice

- The agency implementing directly: Judicial Support Division

 

Results of implementation

- Operation registration certificate

 

Fee

None

 

Name of form

Application for registering operation of judicial expertise office

 

Requirements, conditions of implementation

 

 

- The judicial expertise office shall register its operation within one ear after receiving the decision for establishment.

- Within 30 working days after operation registration certificate is issued, the judicial expertise office shall post the following contents in the newspaper of the country or local area where operation is registered in 03 consecutive issues.

a) Name, head office of the office;

b) Full name of legal representative of the office;

c) Number, date of issuing operation registration certificate, place of operation registration.

 

Legal bases

1. Judicial expertise law in 2012;

2. Decree No 85/2013/ND-CP dated July 29, 2013 of the Government detailing and guiding implementation of judicial expertise law.

Tệp đính kèm:

Thông báo mới