Sở tư pháp hà nội

TIN HOẠT ĐỘNG
CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH
THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
THANH TRA, KIỂM TRA
DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN
VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
THÔNG TIN TỔ CHỨC, CÁ NHÂN HÀNH NGHỀ BỔ TRỢ TƯ PHÁP
TRA CỨU CẤP PHIẾU LÝ LỊCH TƯ PHÁP
THÔNG TIN VỀ DỰ ÁN, HẠNG MỤC ĐẦU TƯ ĐẤU THẦU MUA SẮM CÔNG
LẤY Ý KIẾN GÓP Ý CỦA TỔ CHỨC, CÁ NHÂN
CHIẾN LƯỢC, QUY HOẠCH, KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ XÃ HỘI

Các hình ảnh

Liên kết website

Các chuyên mục

Bình chọn

Đánh giá thái độ tiếp dân của cán bộ Một Cửa ?

Số lượng truy cập

Đang trực tuyến: 130

Truy cập trong ngày: 1,852

Tổng số truy cập: 5,413,980

Thủ tục hành chính

Pay compensation in administrative management
Ngày cập nhật:09-12-2016

5.1. Order of execution:

- Within 05 working days after the judgment, decision for compensation takes legal effect, the agency in charge of compensation shall transfer documents for compensation to the Department of Finance.

- Within 05 working days after receiving documents, the Department of Finance is responsible for inspecting eligibility of documents for compensation to fund costs; if documents are not legal, guide the agency in charge of compensation to supplement documents or amend, supplement the decision for compensation. Term for supplementing documents shall not exceed 15 working days.

- Within 10 working days after receiving legal documents for compensation, the Department of Finance funds costs for the agency in charge of compensation to make payments to the affected person.

- After receiving costs from the financial agency, within 05 working days, the agency in charge of compensation shall make compensation to the affected person or his/her relative.

5.2. Methods of implementation: documents are submitted directly at the head office of administrative agency.

5.3. Composition of documents:

- Application for funding compensation costs

- Copy of decision of the competent state agency for determining behaviors of the registrar which are contrary to the laws.

- Judgment, decision for compensation of the competent agency taking legal effect.

5.4. Term of settlement: 10 working days after receiving legal compensation documents.

5.5. Implementing agency: Agency in charge of compensation

5.6. Object of implementation: Individual, organization

5.7. Name of form: None.

5.8. Fee (if any): None.

5.9. Results of implementation: Minutes for delivery of compensation in conformity with methods of delivery.

5.10. Requirements, conditions of implementation (if any): None

5.11. Legal bases:

- Law on Compensation Liabilities of the State in 2009;

- Decree No 16/2010/TT-BTP on detailing and guiding implementation of some articles of Law on Compensation Liabilities of the State;

- Joint Circular No 19/2010/TTLT-BTP-BTC-TTCP on guiding implementation of compensation liabilities of the State for administrative management;

- Joint Circular No 08/2013/TTLT-BTP-BTC-TTCP dated February 27, 2013 on amending, supplementing some articles of Joint Circular No 19/2010/TTLT-BTP-BTC-TTCP dated November 26, 2010 on guiding implementation of compensation liabilities of the State for administrative management;

- Joint Circular No 71/2012/TTLT-BTC-BTP dated May 09, 2012 on stipulating preparation of estimates, management, use and settlement of costs for compensation liabilities of the State.

Tệp đính kèm:

Thông báo mới