Sở tư pháp hà nội

TIN HOẠT ĐỘNG
CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH
THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
THANH TRA, KIỂM TRA
DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN
VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
THÔNG TIN TỔ CHỨC, CÁ NHÂN HÀNH NGHỀ BỔ TRỢ TƯ PHÁP
TRA CỨU CẤP PHIẾU LÝ LỊCH TƯ PHÁP
THÔNG TIN VỀ DỰ ÁN, HẠNG MỤC ĐẦU TƯ ĐẤU THẦU MUA SẮM CÔNG
LẤY Ý KIẾN GÓP Ý CỦA TỔ CHỨC, CÁ NHÂN
CHIẾN LƯỢC, QUY HOẠCH, KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ XÃ HỘI

Các hình ảnh

Liên kết website

Các chuyên mục

Bình chọn

Đánh giá thái độ tiếp dân của cán bộ Một Cửa ?

Số lượng truy cập

Đang trực tuyến: 134

Truy cập trong ngày: 1,824

Tổng số truy cập: 5,413,952

Thủ tục hành chính

Elect the leader of the group of mediators
Ngày cập nhật:12-12-2016

 

Order of implementation:

a) Organization of the meeting for electing the leader of the group of mediators: 

Meeting for electing the leader of the group of mediators is chaired by the Head of Fatherland Front Committee and is conducted as follows:

- Mediators attending the meeting agree about the list of people introduced as leader of group of mediators, select form of electing, list of member inspecting votes in the form of close poll.

If electing the leader of group of mediators is voted publically, the Head of Fatherland Front Committee counts number of people voting and prepares the minutes for results of voting (Form No 04 in the appendix issued together with Joint Decree No 01/2014/NQLT-CP-UBTUMTTQVN).

- If electing the leader of group of mediators is made in the form of close poll, the leader of the group of vote inspection distributes votes, communicate regimes for voting, collects votes and inspects votes after the poll is completed; prepares minutes of vote inspection (Form No 05 in the appendix issued together with Joint Decree No 01/2014/NQLT-CP-UBTUMTTQVN).

b) Request and consideration, determination for recognition of leader of group of mediators:

The person suggested to become a leader of group of mediators shall gain consent of over 50% mediators and have the highest votes.

Within 05 working days after holding the meeting for electing the leader of group of mediators (Form No 07 in the appendix issued together with Joint Decree No 01/2014/NQLT-CP-UBTUMTTQVN) together with the minutes of vote inspection or minutes for results of electing the leader of group of mediators to Chairman of People’s Committee at the commune level. Within 05 working days after receiving the minutes for recognition of the leader of group of mediators, Chairman of People’s Committee at the commune level shall consider and determine.

Method of implementation: Electing the mediator is made by voting publically or in the poll.

 

Composition of documents:

- Request for recognition of leader of group of mediators.

- Minutes of vote inspection or minutes on results of voting to elect leader of group of mediators.

Quantity: 01 set.

Term of settlement: Within 05 working days after receiving all legal documents.

The agency competent to decide: People’s Committee at the commune level.

The competent agency or person authorized to implement (if any):  None

The agency implementing directly: People’s Committee at the commune level.

Object of implementation: Head of Fatherland Front Committee, mediators of group of mediators.

Name of form: Request for recognition of leader of group of mediators - (Form No 07 in the appendix issued together with Joint Decree No 01/2014/NQLT-CP-UBTUMTTQVN).

Fee: None

Results of implementation: Decision for recognition of leader of group of mediators.

Requirements, conditions of implementation (if any)

- Electing leader of group of mediators is made in the following cases:

+ Establish a group of mediators;

+ Leader of group of mediators ceases to be a mediator, leader of group of mediators or is not able to continue to be a leader of group of mediators.

- The person suggested to become a leader of group of mediators shall gain consent of over 50% mediators and have the highest votes.

 

Legal bases:

 

-  Law on mediation in the facility in 2013;

-Joint Decree No 01/2014/NQLT-CP-UBTUMTTQVN.

Tệp đính kèm:

Thông báo mới