Sở tư pháp hà nội

TIN HOẠT ĐỘNG
CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH
THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
THANH TRA, KIỂM TRA
DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN
VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
THÔNG TIN TỔ CHỨC, CÁ NHÂN HÀNH NGHỀ BỔ TRỢ TƯ PHÁP
TRA CỨU CẤP PHIẾU LÝ LỊCH TƯ PHÁP
THÔNG TIN VỀ DỰ ÁN, HẠNG MỤC ĐẦU TƯ ĐẤU THẦU MUA SẮM CÔNG
LẤY Ý KIẾN GÓP Ý CỦA TỔ CHỨC, CÁ NHÂN
CHIẾN LƯỢC, QUY HOẠCH, KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ XÃ HỘI

Các hình ảnh

Liên kết website

Các chuyên mục

Bình chọn

Đánh giá thái độ tiếp dân của cán bộ Một Cửa ?

Số lượng truy cập

Đang trực tuyến: 115

Truy cập trong ngày: 1,762

Tổng số truy cập: 5,413,890

Thủ tục hành chính

Cease to be mediators
Ngày cập nhật:12-12-2016

 

Order of implementation:

The leader of group of mediators asks the head of Fatherland Front Committee to coordinate with the leader of the village, population group to prepare a written request to Chairman of People’s Committee at the commune level to make a decision for ceasing to be a mediator.

Within 10 working days after receiving the request from the leader of group of mediators for ceasing to be a mediator, the head of Fatherland Front Committee chairs, coordinates with the leader of the village, population group to consider, verify, prepare a request to Chairman of People’s Committee at the commune level to make a decision for ceasing to be a mediator (Form No 08 in the appendix issued together with Joint Decree No 01/2014/NQLT-CP-UBTUMTTQVN).

For ceasing to be a mediator as stipulated in point b, point c, clause 1, Article 11 of the law on mediation in the facility, if the head of Fatherland Front Committee, leader of the village, population group do not agree about the request of the leader of group of mediators or head of Fatherland Front Committee and leader of the village, population group do not agree with each other for the request of the leader of group of mediators , the head of Fatherland Front Committee gives a written notice specifying reasons for such refusal to the leader of group of mediators and also report Chairman of People’s Committee for consideration and determination (Form No 09 in the appendix issued together with Joint Decree No 01/2014/NQLT-CP-UBTUMTTQVN).

For ceasing to be a mediator for the leader of group of mediators, the Fatherland Front Committee coordinates with the leader of village, group population to prepare a request to Chairman of People’s Committee at the commune level to make a decision for ceasing to be a mediator.

Within 05 working days after receiving the request or report for ceasing to be a mediator, Chairman of People’s Committee at the commune level shall consider and determine.

 

Composition of documents:

- Request or report for ceasing to be a mediator

Quantity: 01 set.

Term of settlement: Within 05 working days after receiving the request or report for ceasing to be a mediator.

The agency competent to decide: People’s Committee at the commune level.

The competent agency or person authorized to implement (if any):  None

The agency implementing directly: People’s Committee at the commune level.

Object of implementation: leader of group of mediators, head of Fatherland Front Committee, leader of the village, population group

Name of form:

- Request or report for ceasing to be a mediator  - Form No 08 in the appendix issued together with Joint Decree No 01/2014/NQLT-CP-UBTUMTTQVN.

- Report for ceasing to be a mediator - Form No 09 in the appendix issued together with Joint Decree No 01/2014/NQLT-CP-UBTUMTTQVN for ceasing to be a mediator  as stipulated in point b, point c, clause 1, Article 11 of the law on mediation in the facility, if the head of Fatherland Front Committee, leader of the village, population group do not agree about the request of the leader of group of mediators or head of Fatherland Front Committee and leader of the village, population group do not agree with each other for the request of the leader of group of mediators.

Fee: None

Results of implementation: Decision for ceasing to be a mediator

Requirements, conditions of implementation (if any):

Ceasing to be a mediator is made in the following cases:

- According to the request of the mediator.

- The mediator does not meet one of standards as stipulated in article 7 of the law on mediation in the facility;

- Violate principles of organization of mediation in the facility as stipulated in article 4 of the law on mediation in facility or not have conditions to continue to be a mediator due to discipline for law violations.

 

Legal bases:

 

-  Law on mediation in the facility in 2013;

-Joint Decree No 01/2014/NQLT-CP-UBTUMTTQVN.

Tệp đính kèm:

Thông báo mới