Sở tư pháp hà nội

TIN HOẠT ĐỘNG
CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH
THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
THANH TRA, KIỂM TRA
DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN
VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
THÔNG TIN TỔ CHỨC, CÁ NHÂN HÀNH NGHỀ BỔ TRỢ TƯ PHÁP
TRA CỨU CẤP PHIẾU LÝ LỊCH TƯ PHÁP
THÔNG TIN VỀ DỰ ÁN, HẠNG MỤC ĐẦU TƯ ĐẤU THẦU MUA SẮM CÔNG
LẤY Ý KIẾN GÓP Ý CỦA TỔ CHỨC, CÁ NHÂN
CHIẾN LƯỢC, QUY HOẠCH, KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ XÃ HỘI

Các hình ảnh

Liên kết website

Các chuyên mục

Bình chọn

Đánh giá thái độ tiếp dân của cán bộ Một Cửa ?

Số lượng truy cập

Đang trực tuyến: 97

Truy cập trong ngày: 1,700

Tổng số truy cập: 5,413,828

Thủ tục hành chính

Pay remuneration for the mediator
Ngày cập nhật:12-12-2016

 

Order of implementation:

- The leader of group of mediators prepares documents for proposing to pay remuneration for the mediator.

- Within 05 working days after receiving all legal documents, the People’s Committee at the commune level considers, determines and pays remuneration to the mediators through the group of mediators; if payment is not made to the mediator, a written answer specifying reasons for non-payment shall be provided.

- The group of mediators pay remuneration for the mediators according to the decision of People’s Committee at the commune level within 03 working days after receiving remuneration.

Composition of documents:

Request for paying remuneration of the mediator specifying full name, address of the mediator; name and address of the group of mediators; amount required to be paid; content of payment (with list of events when requiring to pay remuneration to many events); signature of mediator; signature of leader of group of mediators.

Monitoring books for mediation activities in the facility shall be presented for comparison when necessary.

   Quantity: 01 set.

Term of settlement: Within 08 working days after receiving all documents as stipulated.

The agency competent to decide: People’s Committee at the commune level.

The competent agency or person authorized to implement (if any):  None

The agency implementing directly: People’s Committee at the commune level.

Object of implementation: Mediator

Name of form: Not stipulated

Fee: None

Results of implementation: Decision for paying remuneration to the mediator/ or written answer if payment is not made.

Requirements, conditions of implementation (if any)

- Event is mediated and ended as stipulated in Article 23 of  the law in mediation in the facility.

- The mediator does not violate any obligations as stipulated in article 10 of the laws on mediation in the facility.

Legal bases:

 

-  Law on mediation in the facility in 2013;

-Joint Decree No 01/2014/NQLT-CP-UBTUMTTQVN.


Form 01

Commune, ward, town:

………………………….

Village, population group:

……………………………

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
                Independence – Freedom - Happiness
                                ---------------

 

MINUTES

ON RESULTS OF VOTING TO ELECT THE MEDIATOR IN THE MEETING OF HOUSEHOLDS’ REPRESENTATIVE

Today, at………..hour……………, on day……….month……..year…………..

At:...........................................................................................................................

Village/population group:…………………………….would like to hold the meeting of households’ representative to elect the mediator by voting publically.

The group of members electing the mediator including as follows:

Mr (Ms)::........................................................................................... - Head

Mr (Ms)::....................................................................................... - Deputy Head

Mr (Ms)::............................................................................................ - Member

Mr (Ms)::............................................................................................ - Member

Mr (Ms)::............................................................................................ - Member

Mr (Ms)::............................................................................................ - Member

Mr (Ms)::........................................................................................... - Member

Would like to determine results of voting to elect the mediator.

Total households’ representative at the village, population group::..............................................

Quantity of households’ representative attending the meeting: .................................................

Voting results:

 

No

Full name

Number of people agree

 

Ratio % of households’ representative at the village, population who agree

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

The meet ends at …….hour……..on day…..month……year…………

This minutes is read publically at the meeting.

 

HOUSEHOLD’S REPRESENTATIVE IN WITNESS[1]
(Signature and full name)

ON BEHALF OF GROUP OF MEMBER ELECTING THE MEDIATOR
HEAD
(Signature and full name)

 

 
Form No 02

 

Commune, ward, town:

………………………….

Village, population group:

……………………………

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
                Independence – Freedom - Happiness
                                ---------------

 

MINUTES

ON INSPECTING VOTES FOR ELECTING THE MEDIATOR IN THE MEETING OF HOUSEHOLDS’ REPRESENTATIVE

Today, at………..hour……………, on day……….month……..year…………..

At:...........................................................................................................................

Village/population group:…………………………….would like to hold the meeting of households’ representative to elect the mediator by voting publically.

The group of members electing the mediator including as follows:

Mr (Ms)::.......................................................................................... - Head

Mr (Ms)::....................................................................................... - Deputy Head

Mr (Ms)::............................................................................................ - Member

Mr (Ms)::............................................................................................ - Member

Mr (Ms)::............................................................................................ - Member

Mr (Ms)::............................................................................................ - Member

Mr (Ms)::............................................................................................ - Member

Have inspected votes for electing the mediator in witness of  household’s representative without a member in the list of member elected as the mediator, Mr (Ms)::………………………, address.......................................................................

Total households’ representatives at the village, population group: .............................................

Quantity of households’ representatives attending the meeting: .................................................

Results of inspecting votes for electing the mediator:

- Total number of votes as distributed:

- Total number of votes collected:

- Number of legal votes:

- Number of  illegal votes:

- Results of vote inspection:

 

No

Full name

Number of votes

Ratio % of households’ representative at the village, population who agree

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

The meet ends at …….hour……..on day…..month……year…………

This minutes is read publically at the meeting.

HOUSEHOLD’S REPRESENTATIVE IN WITNESS[2]
(Signature and full name)

ON BEHALF OF GROUP OF MEMBER ELECTING THE MEDIATOR
HEAD
(Signature and full name)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Form No  03

Commune, ward, town:

………………………….

Village, population group:

……………………………

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
                Independence – Freedom - Happiness
                                ---------------

 

MINUTES

ON GATHERING IDEAS FROM HOUSEHOLDS FOR ELECTING THE MEDIATOR

Today, at………..hour……………, on day……….month……..year…………..

At:...........................................................................................................................

The group of members electing the mediator including as follows:

Mr (Ms)::............................................................................................ - Head

Mr (Ms)::....................................................................................... - Deputy Head

Mr (Ms)::............................................................................................ - Member

Mr (Ms)::............................................................................................ - Member

Mr (Ms)::............................................................................................ - Member

Mr (Ms)::............................................................................................ - Member

Mr (Ms)::............................................................................................ - Member

Have gathered ideas from households for  electing the mediator in witness of  household’s representative without a member in the list of member elected as the mediator, Mr (Ms)::………………………, address.......................................................................

Total households’ representatives at the village, population group: .............................................

Results of inspecting votes for electing the mediator:

- Total number of votes as distributed:

- Total number of votes collected:

- Number of legal votes:

- Number of  illegal votes:

- Results of vote inspection:

No

Full name

Number of votes

Ratio % of households’ representative at the village, population who agree

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

The meet ends at …….hour……..on day…..month……year…………

This minutes is read publically at the meeting.

 

HOUSEHOLD’S REPRESENTATIVE IN WITNESS[3]
(Signature and full name)

ON BEHALF OF GROUP OF MEMBER ELECTING THE MEDIATOR
HEAD
(Signature and full name)

 


Form No 04

Commune, ward, town:

………………………….

Village, population group:

……………………………

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
                Independence – Freedom - Happiness
                                ---------------

 

MINUTES

ON RESULTS OF ELECTING LEADER OF GROUP OF MEDIATORS

Today, at………..hour……………, on day……….month……..year…………..

At:...........................................................................................................................

Group of mediators ………………..village/population group:………………

Holds the meeting for electing the leader of group of mediators by voting publically.

Number of mediators of the group of mediators:…………………………..

Number of mediators attending:……………………………………………….

Results of voting to elect the leader of group of mediators as follows:

No

Full name

Number of mediators agree

Ratio % of mediators who agree

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

The meet ends at …….hour……..on day…..month……year…………

This minutes is read publically at the meeting .

 

  

 

HEAD OF FATHERLAND FRONT COMMITEE
(Signature and full name)

 

 

Form No 05

Commune, ward, town:

………………………….

Village, population group:

……………………………

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
                Independence – Freedom - Happiness
                                ---------------

 

 

MINUTES

 

ON INSPECTING VOTES FOR ELECTING LEADER OF GROUP OF MEDIATORS

Today, at………..hour……………, on day……….month……..year…………..

At:...........................................................................................................................

Group of mediators ………………..village/population group:………………

Holds the meeting for electing the leader of group of mediators in the form of close poll.

The group of members electing the mediator including as follows:

Mr (Ms)::.......................................................................................... - Head

Mr (Ms)::.......................................................................................... - Member

Mr (Ms)::.......................................................................................... - Member

Number of mediators of the group of mediators:…………………………..

Number of mediators attending:……………………………………………….

Results of inspecting votes for electing the leader of group of mediators as

- Total number of votes as distributed:

- Total number of votes collected:

- Number of legal votes:

- Number of  illegal votes:

- Results of vote inspection:

No

Full name

Number of mediators agree

Ratio % of mediators who agree

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

The meet ends at …….hour……..on day…..month……year…………

This minutes is read publically at the meeting .

 

HEAD OF FATHERLAND FRONT COMMITEE
(Signature and full name)

ON BEHALF OF GROUP OF VOTE INSPECTION
(Signature and full name)

 


Form No 06

Commune, ward, town:

………………………….

Village, population group:

……………………………

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
                Independence – Freedom - Happiness
                                ---------------

…, day…month…year…..

LIST

Of members considered to be mediators

To: Chairman of People’s Committee of the commune/ward/town

……………………………………………………………………………………

Based on the results of electing the mediators (minutes enclosed), the Fatherland Front Committee of the village/population group ………..would like to petition Chairman of People’s Committee at the commune/ward/town……..to consider and determine for recognition of the mediators for persons as mentioned below:

 

No

Full name

Address

Ratio % of representatives of households at the village, population group who agree

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

HEAD OF FATHERLAND FRONT COMMITEE
(Signature and full name)

 
 

 

 

 Form No 07

 

Commune, ward, town:

………………………….

Village, population group:

……………………………

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
                Independence – Freedom - Happiness
                                ---------------

…, day…month…year…..

 

REQUEST

For recognition of leader of group of mediators

To: Chairman of People’s Committee of the commune/ward/town

………………………………………………………………………………………

Based on the results of electing leader of group of mediators (minutes enclosed), the Fatherland Front Committee of the village/population group ………..would like to petition Chairman of People’s Committee at the commune/ward/town……..to consider and determine for recognition of leader of group of mediators for persons as mentioned below:

No

Full name

Address

Ratio % of mediators who agree

 

 

 

 

 

 

HEAD OF FATHERLAND FRONT COMMITEE
(Signature and full name)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Form No 08

Commune, ward, town:

………………………….

Village, population group:

……………………………

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
                Independence – Freedom - Happiness
                                ---------------

…, day…month…year…..

 

REQUEST

For ceasing to be a mediator

 

For recognition of leader of group of mediators

 

To: Chairman of People’s Committee of the commune/ward/town

 

……………………………………………………………………………………

Pursuant to the request of the head of group of mediators::..............................................................

.................................................................................................................................

For ceasing to be a mediator, petition Chairman of People’s Committee at the commune/ward/town……..to consider and determine for ceasing to be a mediator for Mr (Ms)…………………………………………………………………

Address....................................................................................................................

.................................................................................................................................

Reasons for ceasing to be a mediator:..................................................................................

.................................................................................................................................

 

 

 

 

 LEADER OF VILLAGE/
POPULATION GROUP
(Signature and full name)

 

HEAD OF FATHERLAND FRONT COMMITEE
(Signature and full name)

 

 

 

 

Form No 09

Commune, ward, town:

………………………….

Village, population group:

……………………………

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
                Independence – Freedom - Happiness
                                ---------------

…, day…month…year…..

REPORT

 

For ceasing to be a mediator

 

To: Chairman of People’s Committee of the commune/ward/town

……………………………………………………………………………………

On day……..month……year…….., the leader of group of mediators:........................................

.................................................................................................................................

Would like to petition to cease to be a mediator for Mr (Ms):...................................................

Address.....................................................................................................................

.................................................................................................................................

Reasons for ceasing to be a mediator:..................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

- Ideas of the Head of Fatherland Front Committee:

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

- Ideas of the leader of the village/population group:

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

Would like to petition Chairman of People’s Committee of the commune/ward/town...........................................

............................................................................................. .to consider and determine.

 

 

 LEADER OF VILLAGE/
POPULATION GROUP
(Signature and full name)

 

HEAD OF FATHERLAND FRONT COMMITEE
(Signature and full name)

 

 

 

 

 

 

 [1] Signature of household’s representative without a member in the list of members elected as the mediators.

 

[2] Signature of household’s representative without a member in the list of members elected as the mediators.

 

[3] Signature of household’s representative without a member in the list of members elected as the mediators.

 

Tệp đính kèm:

Thông báo mới