Sở tư pháp hà nội

TIN HOẠT ĐỘNG
CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH
THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
THANH TRA, KIỂM TRA
DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN
VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
THÔNG TIN TỔ CHỨC, CÁ NHÂN HÀNH NGHỀ BỔ TRỢ TƯ PHÁP
TRA CỨU CẤP PHIẾU LÝ LỊCH TƯ PHÁP
THÔNG TIN VỀ DỰ ÁN, HẠNG MỤC ĐẦU TƯ ĐẤU THẦU MUA SẮM CÔNG
LẤY Ý KIẾN GÓP Ý CỦA TỔ CHỨC, CÁ NHÂN
CHIẾN LƯỢC, QUY HOẠCH, KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ XÃ HỘI

Các hình ảnh

Liên kết website

Các chuyên mục

Bình chọn

Đánh giá thái độ tiếp dân của cán bộ Một Cửa ?

Số lượng truy cập

Đang trực tuyến: 133

Truy cập trong ngày: 1,898

Tổng số truy cập: 5,414,026

Thủ tục hành chính

Procedure 2: Authenticate copies from originals issued or authenticated by the competent agency of Vietnam
Ngày cập nhật:12-12-2016

 

Order of execution

 

+ The applicant shall present the original of document for authenticating copy and the copy to be verified.

+ If the applicant only presents the original, the agency, organization shall copy from the original for authenticating, unless the agency, organization does not have means for copying.

+ The verifier inspects the original, compares to the copy, if contents of the copy are true with the original, original is not under the cases where the original is not used for authenticating the copy, verification is made as follows:

*Record testimonials for authenticating the copy from the original in the form as stipulated.

*Sign, record full name, affix with seal of the verification agency or original and record into verification register.

If the copy includes 02 (two) pages or more, record testimonials in the final page, if the copy includes 02 (two) sheets or more, it shall be sealed.

Each copy is verified from one original or many copies are verified from one original at the same time and provided with one verification number.

+ The applicant receives results at the place where documents are submitted.

 

Methods of implementation

 

Documents are submitted directly at the Division of Receiving and Returning results

 

Composition of documents

 

Original of document for authenticating the copy and copy to be verified. In the case, the applicant only presents original, the verification agency, organization shall copy from the original for authenticating, unless the agency, organization does not have means for copying. Copy copied from the original for authenticating shall include all pages containing information of the original.

 

Quantity

 

01     set

 

Term of settlement

 

Within a working day when the organization, agency receives the request or in the next working day, if documents are received after 15:00. In the case, at the same time, require to authenticate copies from many originals; originals including many pages; requires many copies; contents of documents are complex and difficult for inspection, comparison, the verification agency, organization can not conduct in the said duration, term of verification can be prolonged but not exceed over 02 (two) working days, after receiving all documents for verification or can be prolonged as agreed in writing with the applicant. If term of settlement is prolonged, the receiver shall issue a return receipt specifying time (time, date) of returning results to the applicant.

 

Object of settlement

 

Individual, organization

 

Implementing agency

 

People’s Committee at the district, commune level

 

Results of implementation

 

Copy is verified from the original

 

Fee

 

At the People’s Committee at the district, commune level: 2,000 VND/page; 1,000 VND/page for from 3rd page or more, maximum fee does not exceed 200,000 VND/copy.

 

Name of form

 

None

 

Requirements, conditions

 

       Original of document to be verified.

Original of documents is not used for authenticating the copy:

+ Document is erased, deleted, corrected, added with illegal contents.

+ Document is damaged, torn and its contents are not determined.

+ Document is affixed by the confidential seal of the competent agency or not affixed by the confidential seal but specify for prohibition for copying.

+ Original contains contents which are contrary to laws, social morality, communicate, trigger wars, fight against the Socialist Republic of Vietnam, mislead the history of Vietnam; outrage qualifies, reputation of the individual, organization, violate human rights.

+ Document is prepared by the individual but not confirmed and stamped by the competent agency, organization.

 

Legal bases

 

+ Decree No 23/2015/ND-CP dated February 16, 2015 of the Government on issuing copy from the original, authenticating signature and authenticating the contract, transaction.

+ Circular No 236/2009/TT-BTC dated December 15, 2009 of Ministry of Finance guiding regimes of collecting, submitting, managing and using consular fees applied in the diplomatic representative agency, consular representative agency of Vietnam in the foreign country.

+ Joint Circular No 158/2015/ TTLT-BTC-BTP dated October 12, 2015 of Ministry of Finance and Ministry of Justice stipulating collection level, regimes of collecting, submitting and managing fees for authenticating copy from original, authenticating signature, authenticating the contract, contract.

 

+ Circular No 20/2015/ND-CP dated December 29, 2015 of Ministry of Justice detailing and guiding implementation of some articles of 23/2015/ND-CP dated February 16, 2015 of the Government on issuing copy from the original, authenticating signature and authenticating the contract, transaction.

 

Tệp đính kèm:

Thông báo mới