Sở tư pháp hà nội

TIN HOẠT ĐỘNG
CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH
THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
THANH TRA, KIỂM TRA
DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN
VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
THÔNG TIN TỔ CHỨC, CÁ NHÂN HÀNH NGHỀ BỔ TRỢ TƯ PHÁP
TRA CỨU CẤP PHIẾU LÝ LỊCH TƯ PHÁP
THÔNG TIN VỀ DỰ ÁN, HẠNG MỤC ĐẦU TƯ ĐẤU THẦU MUA SẮM CÔNG
LẤY Ý KIẾN GÓP Ý CỦA TỔ CHỨC, CÁ NHÂN
CHIẾN LƯỢC, QUY HOẠCH, KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ XÃ HỘI

Các hình ảnh

Liên kết website

Các chuyên mục

Bình chọn

Đánh giá thái độ tiếp dân của cán bộ Một Cửa ?

Số lượng truy cập

Đang trực tuyến: 90

Truy cập trong ngày: 1,676

Tổng số truy cập: 5,413,804

Thủ tục hành chính

Procedure 6: Correct errors in the contract, transaction
Ngày cập nhật:12-12-2016

 

Order of execution

 

+ The applicant shall submit one set of document.

+ Correcting errors when recording, typing, printing the contract, transaction as verified is made under the written agreement of the parties in the contract, transaction, if it does not affect rights, obligations of the parties and is made in the agency authenticating the contract, transaction.

+ The verifier underlines errors to be corrected, affixes with the seal of the verification agency and records amended contents, full name, signature of the corrector , date of correction in the edge of the contract, transaction.

+ The applicant receives results in the place where documents are submitted.

 

Methods of implementation

 

Documents are submitted directly at the Division of Receiving and Returning results of People’s Committee at the district or commune level.

 

Composition of documents

 

+ Copy of valid ID card or Passport of the applicant (presented together with its original for comparison).

+ Written agreement for correcting errors in the contract, transaction as verified.

+ Contract, transaction as verified.

+ Copy of certificate of ownership and use right or copy of alternative as stipulated by the laws for the asset whose ownership, use right shall be registered under the laws if the contract, transaction relates to such asset (presented together with its original for comparison).

 

 

 

 

Quantity

 

01  set

 

Term of settlement

 

Within a working day when the organization, agency receives the request or in the next working day, if documents are received after 15:00. If results are returned in the next working day, the receiver shall issue a return receipt specifying time (time, date) of returning results to the applicant.

 

Object of settlement

 

Individual, organization

 

Implementing agency

 

People’s Committee at the district or commune level.

 

Results of implementation

 

Contract, transaction is corrected for technical errors.

 

Fee

 

10,000 VND/contract, transaction

 

Name of form

 

None

 

Requirements, conditions of implementation

 

None

 

Legal bases

 

+ Decree No 23/2015/ND-CP dated February 16, 2015 of the Government on issuing copy from the original, authenticating signature and authenticating the contract, transaction.

+ Joint Circular No 158/2015/ TTLT-BTC-BTP dated October 12, 2015 of Ministry of Finance and Ministry of Justice stipulating collection level, regimes of collecting, submitting and managing fees for authenticating copy from original, authenticating signature, authenticating the contract, contract.

 

+ Circular No 20/2015/ND-CP dated December 29, 2015 of Ministry of Justice detailing and guiding implementation of some articles of 23/2015/ND-CP dated February 16, 2015 of the Government on issuing copy from the original, authenticating signature and authenticating the contract, transaction.

 

Tệp đính kèm:

Thông báo mới