Sở tư pháp hà nội

TIN HOẠT ĐỘNG
CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH
THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
THANH TRA, KIỂM TRA
DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN
VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
THÔNG TIN TỔ CHỨC, CÁ NHÂN HÀNH NGHỀ BỔ TRỢ TƯ PHÁP
TRA CỨU CẤP PHIẾU LÝ LỊCH TƯ PHÁP
THÔNG TIN VỀ DỰ ÁN, HẠNG MỤC ĐẦU TƯ ĐẤU THẦU MUA SẮM CÔNG
LẤY Ý KIẾN GÓP Ý CỦA TỔ CHỨC, CÁ NHÂN
CHIẾN LƯỢC, QUY HOẠCH, KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ XÃ HỘI

Các hình ảnh

Liên kết website

Các chuyên mục

Bình chọn

Đánh giá thái độ tiếp dân của cán bộ Một Cửa ?

Số lượng truy cập

Đang trực tuyến: 64

Truy cập trong ngày: 1,608

Tổng số truy cập: 5,413,736

Thủ tục hành chính

Procedure 7: Issue copies from original contract, transaction as authenticated
Ngày cập nhật:12-12-2016

 

Order of execution

 

+ The applicant shall present documents as stipulated.

+ The verifier shall inspect documents provided by the applicant.

+ Issuing copy from original contract, transaction as verified is made in the agency keeping the contract, transaction.

+ The authentication agency copies original contract, transaction being kept and makes authentication as follows:

*Record testimonials for authenticating signature in the form as stipulated.

*Sign, record full name, affix with seal of the authentication agency or organization and record into authentication register.

If the copy includes 02 (two) pages or more, record testimonials in the final page, if the copy includes 02 (two) sheets or more, it shall be sealed.

Each copy is verified from one original or many copies are verified from one original at the same time and provided with one authentication number.

 

Methods of implementation

 

Documents are submitted directly at the Division of Receiving and Returning results of People’s Committee at the district or commune level.

 

Composition of documents

 

The applicant presents original or verified of valid ID card or Passport.

 

Quantity

 

 

 

Term of settlement

 

Within a working day when the organization, agency receives the request or in the next working day, if documents are received after 15:00. If results are returned in the next working day, the receiver shall issue a return receipt specifying time (time, date) of returning results to the applicant.

 

Object of implementation  

 

Individual, organization

 

Implementing agency

 

People’s Committee at the district or commune level where the contract, transaction is kept.

 

Results of implementation

 

Copy of contract, transaction is verified.

 

Fee

 

2,000 VND/page; 1,000 VND/page for 3rd page or more, maximum fee does not exceed 200,000 VND/copy.

 

Name of form

 

None

 

Requirements, conditions of implementation

 

None

 

Legal bases

 

+ Decree No 23/2015/ND-CP dated February 16, 2015 of the Government on issuing copy from the original, authenticating signature and authenticating the contract, transaction.

+ Joint Circular No 158/2015/ TTLT-BTC-BTP dated October 12, 2015 of Ministry of Finance and Ministry of Justice stipulating collection level, regimes of collecting, submitting and managing fees for authenticating copy from original, authenticating signature, authenticating the contract, contract.

 

+ Circular No 20/2015/ND-CP dated December 29, 2015 of Ministry of Justice detailing and guiding implementation of some articles of 23/2015/ND-CP dated February 16, 2015 of the Government on issuing copy from the original, authenticating signature and authenticating the contract, transaction.

 

Tệp đính kèm:

Thông báo mới