Các hình ảnh

Liên kết website

Các chuyên mục

Bình chọn

Đánh giá thái độ tiếp dân của cán bộ Một Cửa ?

Số lượng truy cập

Đang trực tuyến: 56

Truy cập trong ngày: 1,796

Tổng số truy cập: 7,673,076

Thủ tục hành chính

Cấp phiếu lý lịch tư pháp – Cấp Giấy phép lao động cho người nước ngoài
Ngày cập nhật:06-09-2019

 

Thủ tục

Cấp phiếu lý lịch tư pháp – Cấp Giấy phép lao động cho người nước ngoài

Trình tự thực hiện

- Người nước ngoài cư trú tại Việt Nam thì nộp tại Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, Sở Tư pháp nơi người đó cư trú.

- Nhận kết quả tại nơi nộp hồ sơ hoặc qua dịch vụ bưu chính.

Cách thức thực hiện

Lựa chọn trong các cách thức sau:

- Nộp hồ sơ trực tiếp cấp giấy phép lao động tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cho công dân Sở Lao động, Thương binh và Xã hội Hà Nội

Địa chỉ: 75 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội.

- Nộp hồ sơ trực tuyến tại cổng dịch vụ công quản lý người lao động nước ngoài tại Việt Nam (http://dvc.vieclamvietnam.gov.vn), cổng dịch vụ đăng ký cấp Phiếu Lý lịch tư pháp trực tuyến (https://lltptructuyen.moi.gov.vn).

Thành phần hồ sơ

- Tờ khai theo mẫu;

- Hộ chiếu;

- Thẻ tạm trú hoặc Giấy xác nhận tạm trú.

Số lượng

01 bộ

Thời hạn giải quyết

Không quá 10 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ hợp lệ của 02 thủ tục hành chính.

Trường hợp nộp hồ sơ sau 15h00, thời điểm để tính thời hạn hẹn trả kết quả được tính từ ngày làm việc tiếp theo. Trường hợp phải xác minh thêm thông tin hoặc cần bổ sung hồ sơ theo yêu cầu của Công an Thành phố thì thời gian giải quyết được kéo dài thêm nhưng không quá 02 ngày làm việc.

Đối tượng thực hiện

Cá nhân công dân là người nước ngoài

Cơ quan thực hiện

- Thẩm quyền cấp giấy phép lao động: Sở Lao động, Thương binh và Xã hội Hà Nội

- Thẩm quyền cấp giấy phép lao động cấp Phiếu lý lịch tư pháp: Sở Tư pháp Hà Nội

- Cơ quan phối hợp: Trung tâm Lý lịch tư pháp Quốc gia, Bộ Tư pháp.

Kết quả thực hiện TTHC

- Phiếu lý lịch tư pháp số 1 hoặc số 2;

- Giấy phéo lao động.

Lệ phí

- Phí cung cấp thông tin lý lịch tư pháp: 200.000 đồng/lần/người.

- Lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài:

+ Cấp mới giấy phép lao động: 400.000 đồng/1 giấy phép.

+ Cấp lại giấp phép lao động: 300.000 đồng/1 giấy phép.

+ Trường hợp người sử dụng lao động gửi hồ sơ cấp lại giấy phép lao động theo qua mạng (dịch vụ công mức 3): 250.000 đồng/1 giấy phép.

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

 - Tờ khai yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp theo mẫu quy định (Mẫu số 03/2013/TT-LLTP; Mẫu số 04/2013/TT-LLTP).

Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC

Không

Cắn cứ pháp lý

+ Bộ luật Lao động năm 2012 ;

+ Luật Lý lịch tư pháp năm 2009;

+ Nghị định 11/2016/NĐ-CP ngày 03/2/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam;

+ Nghị định 111/2010/NĐ-CP ngày 23/11/2010 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Lý lịch tư pháp;

+ Thông tư 244/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí cung cấp thông tin lý lịch tư pháp;

+ Thông tư 40/2016/TT-BLĐTBXH ngày 25/10/2016 hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định 11/2016/NĐ-CP ngày 03/2/2016 của Chính phủ;

+ Thông tư 23/2017/TT-BLĐTBXH ngày 15/8/2017 của Bộ LĐTBXH hướng dẫn thực hiện cấp giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam qua mạng điện tử;

+ Nghị quyết số 20/2016/NQ-HĐND  ngày 06/12/2016 của HĐND Thành phố về việc ban hành một số quy định thu phí, lệ phí trên địa bàn thành phố Hà Nội thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND Thành phố.


 
 

Mẫu đơn, tờ khai: Mẫu số 03/2013/TT-LLTP

(Ban hành kèm theo Thông tư số 16/2013/TT-BTP ngày 11/11/2013 của Bộ Tư pháp)

 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

TỜ KHAI YÊU CẦU CẤP PHIẾU LÝ LỊCH TƯ PHÁP

(Dùng cho cá nhân có yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp)

Kính gửi: ...................................................................

 

1. Tên tôi là1: ..............................................................................................................................

2. Tên gọi khác (nếu có):............................................................3. Giới tính :........................

4. Ngày, tháng, năm sinh: …........./ …….../ ……… ………………………………….......

5. Nơi sinh2:................................................................................................................................

6. Quốc tịch:......................................................7. Dân tộc:..................................................................................................................................................................................

8. Nơi thường trú 3:.....................................................................................................................

9. Nơi tạm trú4:...........................................................................................................................

10. Giấy CMND/Hộ chiếu :.......................................5Số:........................................................

Cấp ngày.......tháng.........năm..............Tại:................................................................................

11. Họ tên cha:…………………………………….Ngày/tháng/năm sinh ……………….............................................................................................................................

12. Họ tên mẹ:…………………………………… .Ngày/tháng/năm sinh ……………….............................................................................................................................

13.Họ tên vợ/chồng…………………….. ………  Ngày/tháng/năm sinh ……………….............................................................................................................................

14. Số điện thoại/e-mail:...........................................................................................................

 

 

QUÁ TRÌNH CƯ TRÚ CỦA BẢN THÂN

(Tính từ khi đủ 14 tuổi)

Từ tháng, năm

đến tháng, năm

Nơi thường trú/ Tạm trú

Nghề nghiệp, nơi làm việc6

 

 

 

 

 

 

 

 

Phần khai về án tích, nội dung bị cấm đảm nhiệm chức vụ, thành lập, quản lý doanh nghiệp, hợp tác xã (nếu có):.................................................................................................

Yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp7:  Số 1                     Số 2

Yêu cầu xác nhận về nội dung cấm đảm nhiệm chức vụ, thành lập, quản lý doanh nghiệp, hợp tác xã theo quyết định tuyên bố phá sản (trong trường hợp yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp số 1):    Có                      Không

Mục đích yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp:.......................................................................

..............................................................................................................................................

Số lượng Phiếu lý lịch tư pháp yêu cầu cấp:…………………….Phiếu.

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là đúng sự thật và chịu trách nhiệm về lời khai của mình.

 

                                                            ..........., ngày ……… tháng …… năm ………

                                                                          Người khai

                                                                                           (Ký, ghi rõ họ tên)

 

 

 

 

Ghi chú:

1 Viết bằng chữ in hoa, đủ dấu.

 2 Ghi rõ xã/phường, huyện/quận, tỉnh/ thành phố trực thuộc Trung ương.

3, 4 Trường hợp có nơi thường trú và nơi tạm trú thì ghi cả hai nơi.

5 Ghi rõ là chứng minh nhân dân hay hộ chiếu.

6 Đối với người đã từng là quân nhân tại ngũ, công chức, công nhân quốc phòng, quân nhân dự bị, dân quân tự vệ thì ghi rõ chức vụ trong thời gian phục vụ trong quân đội.

7 Phiếu lý lịch tư pháp số 1 là Phiếu ghi các án tích chưa được xóa và không ghi các án tích đã được xóa; thông tin về cấm đảm nhiệm chức vụ, thành lập, quản lý doanh nghiệp, hợp tác xã chỉ ghi vào Phiếu lý lịch tư pháp số 1 khi cá nhân, cơ quan, tổ chức có yêu cầu.

 Phiếu lý lịch tư pháp số 2 là Phiếu ghi đầy đủ các án tích, bao gồm án tích đã được xóa và án tích chưa được xóa và thông tin về cấm đảm nhiệm chức vụ, thành lập, quản lý doanh nghiệp, hợp tác xã.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mẫu số 04/2013/TT-LLTP

(Ban hành kèm theo Thông tư số 16/2013/TT-BTP ngày 11/11/2013 của Bộ Tư pháp)

 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

TỜ KHAI YÊU CẦU CẤP PHIẾU LÝ LỊCH TƯ PHÁP

(Dùng cho cá nhân trong trường hợp ủy quyền yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp số 1 và cá nhân là cha, mẹ của người chưa thành niên yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp số 2)

 

 

Kính gửi: Sở Tư pháp...........................................

 

1. Tên tôi là1:............................................................................................................. .....................

2. Tên gọi khác (nếu có).................................................................3. Giới tính:...........................................................................................................

4. Ngày, tháng, năm sinh: …./…./....................5.Nơi sinh2:.................................................................................................... ..........................

6. Địa chỉ3: ............................................................................................................. ..........................

.....................................................................................Số điện thoại :..............................................................................................................

7. Giấy CMND/Hộ chiếu: …………….……………4 Số:............................................................................................................. .....................

   Cấp ngày.........tháng...........năm....................Tại:............................................. .....................

8. Được sự ủy quyền :................................................................................................................. .....................

8.1. Mối quan hệ với người uỷ quyền5 :..................................................................................................... .....................

8.2. Theo văn bản ủy quyền ký ngày 6.................tháng..........năm......................................................................

           Tôi làm Tờ khai này đề nghị cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho người có tên dưới đây :

PHẦN KHAI VỀ NGƯỜI ỦY QUYỀN HOẶC NGƯỜI CHƯA THÀNH NIÊN

1. Họ và tên7:....................................................................................................... .........................

2.Tên gọi khác (nếu có):......................................... 3. Giới tính........................................................................ ...................................

4. Ngày, tháng, năm sinh: …./ …./.....................5.Nơi sinh2 :................................................................................................................. .....................

6. Quốc tịch :................................................7. Dân tộc:............................................................................................................

8. Nơi thường trú8: ............................................................................................................ ...........................

.................................................................................................................. .....................

9. Nơi tạm trú9:........................................................................................................... .....................

.................................................................................................................. .....................

10. Giấy CMND/Hộ chiếu :..........................................10Số:............................................................... .....................

Cấp ngày.......tháng.........năm..............Tại:....................................................... .....................

11. Số điện thoại/e-mail:.......................................................................................................... .....................

PHẦN KHAI VỀ CHA, MẸ, VỢ/ CHỒNG CỦA NGƯỜI ỦY QUYỀN HOẶC CHA, MẸ CỦA NGƯỜI CHƯA THÀNH NIÊN


 

CHA

M

VỢ/ CHỒNG

Họ và tên

 

 

 

 

Ngày, tháng, năm sinh

 

 

 

 

QUÁ TRÌNH CƯ TRÚ  CỦA NGƯỜI ỦY QUYỀN HOẶC NGƯỜI CHƯA THÀNH NIÊN11

Từ tháng, năm

đến tháng, năm

 

Nơi thường trú/ Tạm trú

 

Nghề nghiệp, nơi làm việc12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phần khai về án tích, về nội dung cấm đảm nhiệm chức vụ, thành lập, quản lý doanh nghiệp, hợp tác xã (nếu có):...............................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................Yêu cầu xác nhận về nội dung cấm đảm nhiệm chức vụ, thành lập, quản lý doanh nghiệp, hợp tác xã theo quyết định tuyên bố phá sản:              Có                Không 

Mục đích yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp:………………………………………………....................

..................................................................................................................................................................

Số lượng Phiếu lý lịch tư pháp yêu cầu cấp:………………………Phiếu

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là đúng sự thật và chịu trách nhiệm về lời khai của mình.

 

……………, ngày …… tháng …… năm …….

                                                                                                         Người khai

                                                                                                   (Ký, ghi rõ họ tên)

 

 

Ghi chú:

 1Họ và tên người được ủy quyền hoặc của cha/mẹ người chưa thành niên; ghi bằng chữ in hoa, đủ dấu.

 2 Ghi rõ xã/phường, huyện/quận, tỉnh/ thành phố trực thuộc Trung ương.

 3  Ghi rõ địa chỉ để liên lạc khi cần thiết.

 4  Ghi rõ là chứng minh nhân dân hay hộ chiếu.

 5 Ghi rõ mối quan hệ trong trường hợp người được ủy quyền là cha, mẹ, vợ, chồng, con của người ủy quyền; trong trường hợp này không cần có văn bản ủy quyền.

 6 Ghi rõ trong trường hợp có văn bản ủy quyền.

 7 Ghi bằng chữ in hoa, đủ dấu.

 8,9  Trường hợp có nơi thường trú và nơi tạm trú thì ghi cả hai nơi.

 10 Trường hợp là người chưa thành niên dưới 14 tuổi thì không phải ghi nội dung này.

 11  Kê khai quá trình cư trú, nghề nghiệp, nơi làm việc từ khi từ 14 tuổi trở lên.

 12 Đối với người đã từng là quân nhân tại ngũ, công chức, công nhân quốc phòng, quân nhân dự bị, dân quân tự vệ thì ghi rõ chức vụ trong thời gian phục vụ trong quân đội.


 
Tệp đính kèm:

Các văn bản khác

Thông báo mới