Các hình ảnh

Liên kết website

Các chuyên mục

Bình chọn

Đánh giá thái độ tiếp dân của cán bộ Một Cửa ?

Số lượng truy cập

Đang trực tuyến: 908

Truy cập trong ngày: 75,330

Tổng số truy cập: 10,570,535

Thủ tục hành chính

Cấp lại Giấy đăng ký hoạt động của Văn phòng giám định tư pháp trong trường hợp Giấy đăng ký hoạt động bị hư hỏng hoặc bị mất
Ngày cập nhật:25-03-2022

 

 

1

Mục đích: Quy định trình tự tiếp nhận, thẩm định và giải quyết hồ sơ đề nghị cấp lại giấy đăng ký hoạt động của Văn phòng giám định tư pháp trong trường hợp giấy đăng ký hoạt động bị hư hỏng hoặc bị mất

2

Phạm vi: Áp dụng đối với Văn phòng giám định tư pháp; công chức Sở Tư pháp.

3

Nội dung quy trình

3.1

Cơ sở pháp lý

 

1. Luật Giám định tư pháp năm 2012; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giám định tư pháp năm 2020;

2. Nghị định số 85/2013/NĐ-CP ngày 29/7/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật giám định tư pháp; Nghị định số 157/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 85/2013/NĐ-CP.

3. Nghị định số 157/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 85/2013/NĐ-CP ngày 29/7/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật giám định tư pháp.

3.2

Thành phần hồ sơ

Bản chính

Bản sao

 

Đơn đề nghị cấp lại giấy đăng ký hoạt động;

x

 

3.3

Số lượng hồ sơ

 

01 bộ

3.4

Thời gian xử lý

 

05 ngày làm việc.

3.5

Nơi tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả

 

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC Sở Tư pháp.

3.6

Phí/Lệ phí

 

Không quy định

3.7

Quy trình xử lý công việc

TT

Trình tự

Trách nhiệm

Thời gian

Biểu mẫu/Kết quả

B1

Tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ:

- Trường hợp hồ sơ đủ điều kiện giải quyết, công chức bộ phận một cửa lập Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn ngày trả kết quả;

- Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, chính xác, công chức tiếp nhận hướng dẫn bổ sung, hoàn thiện hồ sơ theo quy định;

- Trường hợp hồ sơ không đủ điều kiện giải quyết, công chức tiếp nhận phải nêu rõ lý do theo mẫu Phiếu từ chối giải quyết hồ sơ.

Bộ phận một cửa

Giờ hành chính

- Hồ sơ theo mục 3.2;

- Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn ngày trả kết quả (mẫu số 01);

- Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ (mẫu số 02);

- Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ (mẫu số 03).

B2

Chuyển hồ sơ cho phòng chuyên môn

Bộ phận một cửa

0,5 ngày

- Hồ sơ theo mục 3.2;

- Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ (mẫu số 05)

B3

Phân công xử lý hồ sơ

Lãnh đạo Phòng

0,5 ngày

- Hồ sơ theo mục 3.2;

- Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ (mẫu số 05)

B4

Thẩm định hồ sơ: Chuyên viên giải quyết hồ sơ tiến hành xem xét, trình lãnh đạo Phòng phê duyệt.

Chuyên viên giải quyết hồ sơ

01 ngày

- Trường hợp hồ sơ đủ điều kiện:

+ Hồ sơ;

+ Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ;

+ Giấy đăng ký hoạt động.

- Trường hợp hồ sơ chưa hoặc không đủ điều kiện:

+ Hồ sơ;

+ Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ;

+ Dự thảo Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ hoặc Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ.

B5

Lãnh đạo Phòng xem xét hồ sơ, ký xác nhận, trình lãnh đạo Sở phê duyệt.

Lãnh đạo Phòng

01 ngày

- Trường hợp hồ sơ đủ điều kiện:

+ Hồ sơ;

+ Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ;

+ Giấy đăng ký hoạt động.

- Trường hợp hồ sơ chưa hoặc không đủ điều kiện:

+ Hồ sơ;

+ Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ;

+ Dự thảo Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ hoặc Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ.

B6

Lãnh đạo Sở xét duyệt hồ sơ, ký Giấy đăng ký hoạt động của Văn phòng Thừa phát lại. Trường hợp không đủ điều kiện, ký văn bản từ chối.

Lãnh đạo Sở

01 ngày

- Hồ sơ;

- Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ;

- Giấy đăng ký hoạt động.

B7

Hoàn thiện hồ sơ, phát hành văn bản

Chuyên viên giải quyết hồ sơ/văn thư

0,5 ngày

- Hồ sơ;

- Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ;

- Giấy đăng ký hoạt động.

B8

Bàn giao và trả kết quả cho tổ chức/cá nhân

Chuyên viên giải quyết hồ sơ/Bộ phận một cửa

0,5 ngày

- Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ;

- Giấy đăng ký hoạt động.

B9

Thống kê và theo dõi:

Chuyên viên Sở Tư pháp có trách nhiệm thống kê các TTHC thực hiện tại đơn vị vào Sổ thống kê kết quả thực hiện

Bộ phận một cửa/Phòng BTTP/Văn thư

Giờ hành chính

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ; Sổ theo dõi hồ sơ.

4.

Biểu mẫu

 

 

 

-

Hệ thống biểu mẫu theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông được ban hành kèm theo Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của Văn phòng Chính phủ.

 

Tệp đính kèm:

Thông báo mới