Các hình ảnh

Liên kết website

Các chuyên mục

Bình chọn

Đánh giá thái độ tiếp dân của cán bộ Một Cửa ?

Số lượng truy cập

Đang trực tuyến: 172

Truy cập trong ngày: 82

Tổng số truy cập: 7,899,873

công tác Lý lịch tư pháp

Nâng cao hơn nữa tinh thần, ý thức trách nhiệm trong công việc của mỗi cán bộ, công chức

Năm 2019, dự báo tình hình thế giới và khu vực tiếp tục chuyển biến nhanh, diễn biến phức tạp, khó lượng, cơ hội và thách thức đan xen. Để hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch 5 năm (2016-2020) đã đặt ra, UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Chương trình công tác của UBND thành phố năm 2019.

Theo đó, Thành phố tiếp tục triển khai quyết liệt các biện pháp nhằm thúc đẩy tăng trưởng đột phá và bền vững giai đoạn này và những giai đoạn tiếp theo. Trên cơ sở kết quả đạt được trong năm 2018 và tiếp tục triển khai “Nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị” và thực hiện “Kỷ cương hành chính”, quyết tâm vượt qua mọi khó khăn để hoàn thành mục tiêu đề ra. Năm 2019 Thành phố tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, khuyến khích khởi nghiệp, khởi nghiệp sáng tạo, phát triển doanh nghiệp, thúc đẩy tăng trưởng. Thành phố thực hiện tốt an sinh, phúc lợi xã hội, bảo vệ môi trường và cải thiện đời sống nhân dân, đẩy mạnh phát triển sự nghiệp văn hóa, giáo dục, y tế; làm tốt hơn nữa công tác quản lý quy hoạch, xây duwngjm đô thị, bảo vệ môi trường và xây dựng nông thôn mới; tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy, nâng cao hiệu quả, hiệu lực thực thi pháp luật và sự lãnh đạo, chỉ đạo điều hành ở tất cả các ngành, các cấp; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tăng cường phòng, chống tham nhũng; đảm bảo quốc phòng, an ninh và trật tự an toàn xã hội; nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế.

Thành phố tiếp tục tổ chức triển khai hiệu quả chủ đề năm 2019 “ Nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị”, tập trung đổi mới phương thức chỉ đạo điều hành theo phương châm 5 rõ: “Rõ người, rõ việc, rõ quy trình, rõ trách nhiệm và rõ hiệu quả”, “ Một việc- một đầu mối xuyên suốt”; nâng cao hơn nữa tinh thần, ý thức trách nhiệm trong công việc của mỗi cán bộ, công chức từ đó tạo một bước chuyển biến rõ nét về tinh thàn, ý thức phục vụ người dân và doanh nghiệp, tổ chức đảm bảo thực hiện theo nguyên tắc chấp hành nghiêm quy định của pháp luật; quy định, quy chế làm việc của Chính phủ, Quy chế làm việc của UBND thành phố, trong đó tiếp tục coi trong tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; phương thức chỉ đạo, điều hành theo hướng phục vụ người dân và doanh nghiệp, đề cao chế độ và phương thức làm việc tập thể UBND thành phố kết hợp với trách nhiệm của UBND thành phố; bảo đảm tập trung, dân chủ đề cao trách nhiệm, hiệu quả; các quyết định, chính sách của lãnh đạo, UBND thành phố luôn được công khai minh bạch trong tất cả các khâu, các nội dung, từ khi ban hành đến tổ chức thực hiện.

Thành phố tiếp tục nâng cao chất lượng, điều hành trong việc xây dựng các kế hoạch, chương trình hành động thực hiện nhiệm vụ chính trị của Thành phố nhất là triển khai thực hiện có hiệu quả các cơ chế, chính sách triển khai Luật Thủ đô, triển khai các nghị quyết, kết luận, chỉ đạo của Trung Ương, Thành ủy, các nghị quyết của Hội đồng nhân dân Thành phố.

Theo Trang http://pbgdpl.hanoi.gov.vn

Tải nội dung : -Tại đây

Các tin liên quan


  Ý kiến đóng góp:         Họ tên:
         Email:
         Tiêu đề:
         Nội dung:
         Mã bảo mật:
     
   

  Nhận xét bạn đọc

  STT Người gửi Địa chỉ Ngày gửi

  Thông báo mới