Các hình ảnh

Liên kết website

Các chuyên mục

Bình chọn

Đánh giá thái độ tiếp dân của cán bộ Một Cửa ?

Số lượng truy cập

Đang trực tuyến: 178

Truy cập trong ngày: 114

Tổng số truy cập: 7,899,905

công tác Lý lịch tư pháp

Năm 2018, công tác tư pháp đạt được nhiều kết quả nổi bật

UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Báo cáo tổng kết công tác tư pháp năm 2018 và nhiệm vụ, giải pháp năm 2019.

Theo Báo cáo, năm 2018, công tác Tư pháp của Thành phố đã bám sát Chương trình công tác của Bộ Tư pháp ,chỉ đạo của Thành ủy, UBND Thành phố, có sự gắn kết chặt chẽ với các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, nhiệm vụ chính trị của Thành phố,việc triển khai nhiệm vụ đảm bảo tính kịp thời, chủ động, hiệu quả và đạt được những kết quả nổi bật như: Công tác xây dựng, thẩm định, kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật thực hiện tốt, kịp thời, góp phần tích cực xây dựng hệ thống VBQPPL của Thành phố đúng Hiến pháp, pháp luật, đồng bộ, khả thi, đáp ứng yêu cầu chỉ đạo, điều hành KT-XH của UBND Thành phố; Hoạt động phổ biến giáo dục pháp luật, nhất là việc triển khai các Chương trình, Kế hoạch được quan tâm, chú trọng, bám sát các VBQPPL mới của Trung ương, nhiệm vụ chính trị của Thành phố, nhiệm vụ cải cách tư pháp, cải cách hành chính; Công tác hộ tịch, chứng thực, quốc tịch, nuôi con nuôi có nhiều chuyển biến, ứng dụng CNTT trong giải quyết TTHC được đẩy mạnh, giúp giảm thời gian, chi phí thực hiện; Công tác thanh tra, kiểm tra lĩnh vực bổ trợ tư pháp đã kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm những sai phạm; Công tác cải cách hành chính, ứng dụng CNTT tiếp tục được đẩy mạnh, có những tiến bộ; công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ tư pháp từ cấp xã, cấp huyện và Thành phố vững về chuyên môn, nghiệp vụ và phẩm chất đạo đức được duy trì tốt. Kết quả công tác Tư pháp năm 2018 đã đóng góp hiệu quả vào hoạt động chỉ đạo, điều hành của chính quyền Thành phố, góp phần tích cực trong xây dựng và phát triển mọi mặt của đời sống chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội của Thủ đô.

Việc khai sinh, khai tử, kết hôn trên địa bàn Thành phố  tiếp tục được thực hiện nghiêm túc, đúng quy định pháp luật, trình tự giải quyết TTHC.  Năm 2018, toàn Thành phố đã thực hiện: đăng ký khai sinh trong nước: 169.790 trường hợp (106.409 đăng ký mới, 63.381 đăng ký lại); Khai sinh có yếu tố nước ngoài: 287 trường hợp; Khai tử: 33.189 trường hợp (31.591 đăng ký mới, 1.598 đăng ký lại); Khai tử có yếu tố nước ngoài: 57 trường hợp; Kết hôn: 40.950 trường hợp (37.894 đăng ký mới, 3.056 đăng ký lại); Kết hôn có yếu tố nước ngoài: 512 trường hợp.

UBND Thành phố đã xây dựng và đưa vào áp dụng hệ thống một cửa điện tử dùng chung, trong đó có các TTHC về hộ tịch được áp dụng tại 3 cấp của Thành phố. Sở Tư pháp, UBND cấp huyện, xã tiếp tục mở rộng các dịch vụ công mức 3, 4 trong lĩnh vực chứng thực, hộ tịch; triển khai tốt việc thực hiệnTTHC liên thông đăng ký khai sinh - đăng ký thường trú - cấp thẻ BHYT theo quy định của Thông tư liên tịch số 05/2015/TTLT-BTP-BCA-BYT; Triển khai dịch vụ công mức 4 về cấp bản sao trích lục hộ tịch tại 17 quận, huyện.

Năm 2018, thành phố đã tiếp nhận và giải quyết yêu cầu cấp Phiếu LLTP của 49.901 lượt công dân, đã giải quyết xong và cấp 49.760 Phiếu LLTP (đạt 99,7%). Thành phố tiếp tục đẩy mạnh cấp Phiếu LLTP qua dịch vụ bưu chính, đăng ký cấp Phiếu LLTP trực tuyến, tổng số hồ sơ yêu cầu cấp Phiếu LLTP đã tiếp nhận và giải quyết qua dịch vụ bưu chính và trực tuyến là 14.979 hồ sơ. Trong đó: cấp Phiếu LLTP qua dịch vụ bưu chính là 4.285 hồ sơ; đăng ký cấp Phiếu LLTP qua trực tuyến là 10.694 hồ sơ. Đồng thời, thực hiện việc trả kết quả qua dịch vụ bưu chính đạt 25% tổng số hồ sơ đã giải quyết.

Thành phố đẩy mạnh xây dựng, quản lý, sử dụng và khai thác Cơ sở dữ liệu LLTP, trong năm, thực hiện tiếp nhận 111.108 thông tin, đã vào sổ tiếp nhận 80.508 thông tin; Cung cấp  thông tin LLTP cho 62 Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trong cả nước với tổng số 18.175 thông tin; ban hành hơn 3000 Công văn đề nghị cơ quan Tòa án cung cấp trích lục bản án hình sự và các quyết định có liên quan đến người bị kết án phục vụ cho việc lập Lý lịch tư pháp.

Tại Báo cáo cũng nêu những nhiệm vụ trọng tâm năm 2019 như tiếp tục thực hiện có hiệu quả mục tiêu, định hướng công tác của Thành phố trong lĩnh vực Tư pháp, trong đó tập trung vào việc kiện toàn, sắp xếp về tổ chức bộ máy tinh gọn, hiệu quả, nâng cao kỷ luật, kỷ cương hành chính trong công tác Tư pháp từ Thành phố đến cơ sởtập trung chỉ đạo triển khai toàn diện, đồng bộ công tác Tư pháp trên địa bàn thành phố Hà Nội theo định hướng trọng tâm công tác của Bộ Tư pháp, gắn kết chặt chẽ với việc thực hiện các Chương trình công tác lớn của Thành ủy, Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, nhiệm vụ chính trị của Thủ đô trong năm 2019; tiếp tục chỉ đạo tập trung rà soát, sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ, ban hành mới các VBQPPL của Thành phố đảm bảo tính hợp Hiến, hợp pháp và phù hợp với điều kiện thực tiễn của Thành phố, tạo động lực cho sự phát triển mọi mặt kinh tế, văn hóa, an sinh xã hội, bảo vệ môi trường, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội của Thủ đô; tiếp tục thực hiện mạnh mẽ cải cách hành chính, cải cách tư pháp; siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính;  đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong quản lý, điều hành, nâng cao tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 lĩnh vực tư pháp; tiếp tục triển khai thực hiện các Đề án đã xây dựng trong năm 2018.

Theo Trang http://pbgdpl.hanoi.gov.vn

Tải nội dung : -Tại đây

Các tin liên quan


  Ý kiến đóng góp:         Họ tên:
         Email:
         Tiêu đề:
         Nội dung:
         Mã bảo mật:
     
   

  Nhận xét bạn đọc

  STT Người gửi Địa chỉ Ngày gửi

  Thông báo mới