Các hình ảnh

Liên kết website

Các chuyên mục

Bình chọn

Đánh giá thái độ tiếp dân của cán bộ Một Cửa ?

Số lượng truy cập

Đang trực tuyến: 35

Truy cập trong ngày: 232

Tổng số truy cập: 19,019,073

công tác Lý lịch tư pháp

Năm 2019, tập trung tuyên truyền dịch vụ công trực tuyến cho người dân

Đó là một trong những nội dung trọng tâm của Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn Thành phố năm 2019 mà Sở Tư pháp Hà Nội đang dự thảo trình UBND thành phố Hà Nội ban hành và là một trong những yêu cầu tại Chỉ thị số 24/CT-UBND ngày 26/11/2018 của UBND thành phố về nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính trong cơ quan, đơn vị thuộc thành phố Hà Nội : “Tăng cường thông tin, tuyên truyền nhằm nâng cao hiểu biết, nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức và người dân, doanh nghiệp trong việc thực hiện và giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ công trực tuyến".

Trong Dự thảo Kế hoạch cũng đưa ra trong năm 2019 nội dung tuyên truyền là tập trung phổ biến các văn bản pháp luật liên quan đến quyền và nghĩa vụ của người dân và doanh nghiệp đã được Quốc hội khóa XIII, XIV thông qua như: Hiến pháp, Luật Thủ đô, Bộ luật Hình sự, Bộ luật Tố tụng hình sự, Bộ luật Dân sự, Bộ luật Tố tụng Dân sự, Luật Trách nhiệm bồi thường của nhà nước, Luật Trợ giúp pháp lý nhà nước, Luật Tiếp cận thông tin, Luật Quản lý sử dụng tài sản công, Luật An ninh mạng, Luật Tố cáo, Luật Quốc phòng, Luật Phòng, chống tham nhũng, Luật Đặc xá, Luật Chăn nuôi, Luật Trồng trọt...và các văn bản hướng dẫn triển khai thi hành các văn bản pháp luật, các văn bản quy phạm dưới luật của Trung ương và Thành phố; phổ biến các văn bản pháp luật mới sẽ được Quốc hội thông qua năm 2019; các quy định liên quan trực tiếp đến hoạt động sản xuất, kinh doanh, quyền và lợi ích hợp pháp của người dân và doanh nghiệp, phổ biến thực tiễn chấp hành pháp luật, chính sách mới thực hiện nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế-xã hội của Thành phố v.v… Tiếp tục phổ biến, giới thiệu các văn bản  pháp luật góp phần thực hiện chủ đề công tác của Thành phố năm 2019 Nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị”,  phòng, chống tham nhũng, lãng phí, kỷ cương hành chính, cải cách hành chính, cải cách thủ tục hành chính và xây dựng Chính quyền điện tử của Thành phố, dịch vụ công trực tuyến, trật tự văn minh đô thị, vệ sinh môi trường, trật tự xây dựng, an toàn vệ sinh thực phẩm, phòng chống cháy nổ,  an toàn giao thông, trật tự an toàn xã hội, xây dựng nếp sống văn hoá, phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội, cải cách tư pháp và hoạt động tư pháp...; Quy tắc ứng xử nơi công cộng trên địa bàn thành phố; Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong các cơ quan thuộc Thành phố, ứng xử khi tham gia môi trường mạng xã hội... Tập trung tuyên truyền phổ  biến, giới thiệu các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên, các thỏa thuận quốc tế liên quan đến người dân, doanh nghiệp, các văn bản pháp luật của Thành phố cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh, tư vấn, định hướng hỗ trợ khởi nghiệp.

Thành phố sẽ tổ chức cuộc thi viết tìm hiểu về dịch vụ công trực tuyến, cuộc thi hòa giải viên giỏi thành phố, tổ chức tổng kết Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật, tổng kết 5 năm Luật Hòa giải ở cơ sở...

Mục đích là triển khai thực hiện có hiệu quả  về phổ biến, giáo dục pháp luật, tiếp tục đổi mới nội dung, đa dạng hóa các hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật gắn với tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, bảo đảm quyền được thông tin về pháp luật;  tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về ý thức tôn trọng và tự giác chấp hành pháp luật của cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân Thủ đô; phát huy tinh thần trách nhiệm tự học tập, tìm hiểu và chấp hành pháp luật của công dân, doanh nghiệp; phát huy vai trò chủ động, tích cực, tính tự giác và trách nhiệm nêu gương của đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức trong học tập, nghiên cứu, tìm hiểu pháp luật, đặc biệt là trong tuân thủ và chấp hành pháp luật để mọi người dân tin tưởng, noi theo; tăng cường kỷ luật, kỷ cương, tạo chuyển biến mạnh mẽ, thực chất trong thực thi công vụ, gắn với giáo dục đạo đức liêm chính, trách nhiệm giải trình, thực hiện nghiêm các quy định về phòng chống, tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí theo tấm gương đạo đức Chủ tịch Hồ Chí Minh. Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức Thủ đô “KỶ CƯƠNG- TRÁCH  NHIỆM-TẬN TÌNH-THÂN THIỆN”, phát huy vai trò gương mẫu của người đứng đầu.

Trong quá trình thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cần quan tâm, đổi mới, nội dung, phương thức tuyên truyền gắn với việc thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Ban chấp hành Trung ương về xây dựng phong cách, tác phong của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; gắn kết công tác PBGDPL, công tác xây dựng thi hành và bảo vệ pháp luật với việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội của Thành phố và khối đại đoàn kết toàn dân; huy động được sự tham gia, phối hợp tích cực của các cấp, các ngành, các đoàn thể và toàn thể nhân dân Thủ đô trong hoạt động PBGDPL; khai thác, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực xã hội; bảo đảm kinh phí cho công tác PBGDPL và hòa giải ở cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật; đảm bảo các hoạt động PBGDPL có trọng tâm, trọng điểm, có sự kết hợp, lồng ghép việc thực hiện các chương trình, đề án khác có liên quan, phù hợp đối tượng, địa bàn; kết hợp để sử dụng nguồn lực tiết kiệm, hiệu quả, ứng dụng công nghệ thông tin theo xu hướng hiện đại trong hoạt động PBGDPL; hướng công tác PBGDPL về cơ sở.

Theo Trang http://pbgdpl.hanoi.gov.vn

Tải nội dung : -Tại đây

Các tin liên quan


  Ý kiến đóng góp:         Họ tên:
         Email:
         Tiêu đề:
         Nội dung:
         Mã bảo mật:
     
   

  Nhận xét bạn đọc

  STT Người gửi Địa chỉ Ngày gửi

  Thông báo mới