Sở tư pháp hà nội

TIN HOẠT ĐỘNG
CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH
THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
THANH TRA, KIỂM TRA
DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN
VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
THÔNG TIN TỔ CHỨC, CÁ NHÂN HÀNH NGHỀ BỔ TRỢ TƯ PHÁP
TRA CỨU CẤP PHIẾU LÝ LỊCH TƯ PHÁP
THÔNG TIN VỀ DỰ ÁN, HẠNG MỤC ĐẦU TƯ ĐẤU THẦU MUA SẮM CÔNG
LẤY Ý KIẾN GÓP Ý CỦA TỔ CHỨC, CÁ NHÂN
CHIẾN LƯỢC, QUY HOẠCH, KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ XÃ HỘI

Các hình ảnh

Liên kết website

Các chuyên mục

Bình chọn

Đánh giá thái độ tiếp dân của cán bộ Một Cửa ?

Số lượng truy cập

Đang trực tuyến: 41

Truy cập trong ngày: 76

Tổng số truy cập: 5,582,002

Quyết định Xử lý vi phạm hành chính

DANH MỤC THEO DÕI XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC CÔNG CHỨNG TỪ NĂM 2017 ĐẾN THÁNG 6 NĂM 2019

Từ ngày 01/01/2017 đến 31/5/2019, Sở Tư pháp đã ban hành 63 Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 19 tổ chức hành nghề công chứng (126.500.000 đồng), 37 công chứng viên (231.500.000 đồng) và 01 công dân (7.000.000 đồng), tổng số tiền phạt là: 365.000.000 đồng. Cụ thể như sau:

 

TT

Đối tượng bị xử phạt

Quyết định xử phạt

Hành vi vi phạm hành chính bị xử phạt; Căn cứ xử phạt

Mức tiền phạt, biện pháp khắc phục hậu quả

NĂM 2017

1.                      

Văn phòng công chứng Nguyễn Văn Thu

- Quyết định số 05/QĐ-XPVPHC ngày 12/5/2017 của Chánh Thanh tra Sở Tư pháp thành phố Hà Nội.

- Quyết định số 07/QĐ-XPVPHC ngày 23/5/2017 của Chánh Thanh tra Sở Tư pháp thành phố Hà Nội

- Không đăng báo về nội dung đăng ký hoạt động theo quy định tại Điều 26 Luật Công chứng năm 2014, là hành vi vi phạm hành chính quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 15 Nghị định số 110/2013/NĐ-CP.

- Mở địa điểm giao dịch khác ngoài trụ sở tổ chức hành nghề công chứng, vi phạm Điểm i Khoản 1 Điều 7 Luật Công chứng năm 2014, là hành vi vi phạm hành chính quy định tại Khoản 21 Điều 1 Nghị định số 67/2015/NĐ-CP.

- Không quản lý sổ  công chứng bản dịch năm 2015 theo đúng quy định tại Điều 24 Thông tư số 06/2015/TT-BTP, là  hành vi vi phạm hành chính quy định tại Khoản 17 Điều 1 Nghị định số 67/2015/NĐ-CP.

- Không lập Sổ công chứng bản dịch năm 2017 theo quy định tại Khoản 1 Điều 23, Điều 24 Thông tư số 06/2015/TT-BTP, là hành vi vi phạm hành chính quy định tại Khoản 17 Điều 1 Nghị định số 67/2015/NĐ-CP.

- Lưu trữ hồ sơ công chứng bản dịch năm 2015 không đúng quy định tại Điều 64 Luật Công chứng năm 2014, là hành vi vi phạm hành chính quy định tại Điểm a Khoản 2 Điều 15 Nghị định số 110/2013/NĐ-CP.

- Sổ chứng thực năm 2017 lập không đúng mẫu theo quy định tại Nghị định số 23/2015/NĐ-CP, là hành vi vi phạm hành chính quy định tại Khoản 29 Điều 1 Nghị định số 67/2015/NĐ-CP.

- Không niêm yết công khai thẩm quyền, thủ tục, thời gian giải quyết chứng thực, chi phí chứng thực tại trụ sở, vi phạm Khoản 3 Điều 10 Nghị định số 23/2015/NĐ-CP, là hành vi vi phạm hành chính quy định tại Khoản 28 Điều 1 Nghị định số 67/2015/NĐ-CP.

- Thu phí chứng thực bản sao từ bản chính không đúng mức phí quy định tại Khoản 4 Điều 1 Thông tư liên tịch số 115/2015/TTLT-BTC-BTP, là  hành vi vi phạm hành chính quy định tại Khoản 1 Điều 25 Nghị định số 109/2013/NĐ-CP; áp dụng Điểm a Khoản 2 Điều 25 Nghị định số 109/2013/NĐ-CP (áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả) buộc nộp lại 4.000 đồng là số tiền do thu phí chứng thực bản sao từ bản chính sai quy định có được

 

- Phạt tiền: 1.500.000 đ

 

 

 

 

- Phạt tiền 15.000.000 đ

 

 

 

- Phạt tiền: 1.500.000 đ

 

 

 

- Phạt tiền: 1.500.000 đ

 

 

 

- Phạt tiền: 6.000.000đ

 

 

 

- Phạt tiền: 4.000.000 đ

 

 

 

- Phạt tiền 2.000.000 đ

 

 

 

 

- Phạt tiền 800.000 đ

 

- Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả: buộc buộc nộp lại 4.000 đồng là số tiền do thu phí chứng thực bản sao từ bản chính sai quy định có được.

 

 

2.                      

Văn phòng công chứng Phạm Thiện

Quyết định số 09/QĐ-XPVPHC ngày 11/8/2017 của Chánh Thanh tra Sở Tư pháp thành phố Hà Nội

 Không đăng báo theo quy định về nội dung đăng ký hoạt động, là hành vi vi phạm hành chính quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 15 Nghị định số 110/2013/NĐ-CP

 

Phạt tiền 1.000.000đ

3.                      

Văn phòng công chứng Hưng Vượng

Quyết định số 10/QĐ-XPVPHC ngày 14/8/2017 của Chánh Thanh tra Sở Tư pháp thành phố Hà Nội

-  Không đăng báo theo quy định về nội dung đăng ký hoạt động, là hành vi vi phạm hành chính quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 15 Nghị định số 110/2013/NĐ-CP.

Không niêm yết lịch làm việc, thủ tục công chứng tại trụ sở của tổ chức hành nghề công, là hành vi vi phạm hành chính quy định tạiKhoản 17 Điều 1 Nghị định số 67/2015/NĐ-CP.

- Không niêm yết công khai thẩm quyền, thủ tục, thời gian giải quyết, phí, chi phí chứng thực tại trụ sở của tổ chức thực hiện chứng thực, là hành vi vi phạm hành chính quy định tại Khoản 28 Điều 1 Nghị định số 67/2015/NĐ-CP.

- Không quản lý, sử dụng sổ công chứng hợp đồng, giao dịch theo quy định của pháp luật về công chứng, là hành vi vi phạm hành chính quy định tại Khoản 17 Điều 1 Nghị định số 67/2015/NĐ-CP

- Sử dụng biển hiệu không đúng mẫu quy định, là hành vi vi phạm hành chính quy định tại Điểm b Khoản 2 Điều 15 Nghị định số 110/2013/NĐ-CP.

 Phạt tiền 1.000.000 đ

 

 

 

- Phạt tiền 1.000.000 đ

 

 

 

- Phạt tiền 1.000.000 đ

 

 

 

- Phạt tiền 1.000.000 đ

 

 

 

- Phạt tiền 3.000.000 đ

4.                      

Văn phòng công chứng Hòa Nam

Quyết định số 11/QĐ-XPVPHC ngày 21/8/2017 của Chánh Thanh tra Sở Tư pháp thành phố Hà Nội

- Không đăng báo theo quy định về nội dung đăng ký hoạt động, là hành vi vi phạm hành chính quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 15 Nghị định số 110/2013/NĐ-CP

- Không lập sổ công chứng hợp đồng, giao dịch, sổ theo dõi việc sử dụng lao động theo quy định của pháp luật về công chứng, là hành vi vi phạm hành chính quy định tại Khoản 17 Điều 1 Nghị định số 67/2015/NĐ-CP

- Sổ chứng thực lập không đúng theo mẫu quy định; không đóng dấu giáp lai từ trang đầu đến trang cuối của sổ chứng thực; không khóa sổ và thống kê tổng số việc chứng thực khi hết năm; chưa có xác nhận, ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu của người ký chứng thực khi khóa sổ chứng thực, là hành vi vi phạm hành chính quy định tại Khoản 29 Điều 1 Nghị định số 67/2015/NĐ-CP.

- Không niêm yết thủ tục công chứng tại trụ sở của Văn phòng là hành vi vi phạm hành chính quy định tạiKhoản 17 Điều 1 Nghị định số 67/2015/NĐ-CP.

Không niêm yết công khai thẩm quyền, thủ tục, thời gian giải quyết, phí, chi phí chứng thực tại trụ sở của Văn phòng, là hành vi vi phạm hành chính quy định tại Khoản 28 Điều 1 Nghị định số 67/2015/NĐ-CP.

 

Phạt tiền 1.000.000 đ

 

 

Phạt tiền 1.000.000 đ

 

 

 

 

Phạt tiền 3.000.000 đ

 

 

 

 

 

 

Phạt tiền 1.000.000 đ

 

 

 

- Phạt tiền 1.000.000 đ

5.                      

Văn phòng công chứng An Khánh

Quyết định số 12/QĐ-XPVPHC ngày 21/8/2017 của Chánh Thanh tra Sở Tư pháp thành phố Hà Nội

- Không đăng báo theo quy định về nội dung đăng ký hoạt động, là hành vi vi phạm hành chính quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 15 Nghị định số 110/2013/NĐ-CP

- Không lập sổ theo dõi việc sử dụng lao động theo quy định của pháp luật về công chứng, là hành vi vi phạm hành chính quy định tại Khoản 17 Điều 1 Nghị định số 67/2015/NĐ-CP.

Cảnh cáo

6.                      

Văn phòng công chứng Minh Thành

Quyết định số 13/QĐ-XPVPHC ngày 05/9/2017 của Chánh Thanh tra Sở Tư pháp thành phố Hà Nội

- Không niêm yết công khai thẩm quyền, thủ tục, thời gian giải quyết, chi phí chứng thực tại trụ sở của tổ chức thực hiện chứng thực, là hành vi vi phạm hành chính quy định tại Khoản 28 Điều 1 Nghị định số 67/2015/NĐ-CP

- Sử dụng biển hiệu không đúng mẫu quy định, là hành vi vi phạm hành chính quy định tại Điểm b Khoản 2 Điều 15 Nghị định số 110/2013/NĐ-CP.

 

- Phạt tiền 1.000.000đ

 

 

 

- Phạt tiền 3.000.000 đ

7.                      

Văn phòng công chứng Cầu giấy

Quyết định số 14/QĐ-XPVPHC ngày 06/9/2017 của Chánh Thanh tra Sở Tư pháp thành phố Hà Nội

- Không đăng báo theo quy định về nội dung đăng ký hoạt động, là hành vi vi phạm hành chính quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 15 Nghị định số 110/2013/NĐ-CP

- Không niêm yết công khai thẩm quyền, thủ tục, thời gian giải quyết, chi phí chứng thực tại trụ sở của tổ chức thực hiện chứng thực, là hành vi vi phạm hành chính quy định tại Khoản 28 Điều 1 Nghị định số 67/2015/NĐ-CP.

- Sổ chứng thực bản sao từ bản chính không thống kê tổng số việc chứng thực khi hết năm, chưa có xác nhận, ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu của người ký chứng thực khi khóa sổ chứng thực, là hành vi vi phạm hành chính quy định tại Khoản 29 Điều 1 Nghị định số 67/2015/NĐ-CP.

Phạt tiền 1.000.000 đ

 

 

 

- Phạt tiền 1.000.000đ

 

 

 

 

- Phạt tiền 3.000.000 đ

 

8.                      

Văn phòng công chứng Quang Trung (Vũ Tiến Trí)

- Quyết định số 18/QĐ-XPVPHC ngày 25/9/2017 của Chánh Thanh tra Sở Tư pháp thành phố Hà Nội

- Quyết định số 35/QĐ-XPVPHC ngày 23/10/2017 của Chánh Thanh tra Sở Tư pháp thành phố Hà Nội

- Không niêm yết công khai thẩm quyền, thủ tục, thời gian giải quyết, chi phí chứng thực tại trụ sở của tổ chức thực hiện chứng thực, là hành vi vi phạm hành chính quy định tại Khoản 28 Điều 1 Nghị định số 67/2015/NĐ-CP.

- Không lập, quản lý sổ công chứng hợp đồng, giao dịch theo quy định của pháp luật về công chứng là hành vi vi phạm hành chính quy định tại Khoản 17 Điều 1 Nghị định số 67/2015/NĐ-CP

- Sổ chứng thực bản sao từ bản chính không đúng theo mẫu quy định; không đóng dấu giáp lai từ trang đầu đến trang cuối của sổ chứng thực; không khóa sổ và thống kê tổng số việc chứng thực khi hết năm; chưa có xác nhận, ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu của người ký chứng thực khi khóa sổ chứng thực, là hành vi vi phạm hành chính quy định tại Khoản 29 Điều 1 Nghị định số 67/2015/NĐ-CP.

- Thu phí chứng thực bản sao từ bản chính không đúng mức phí theo quy định, là hành vi vi phạm hành chính quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 25 Nghị định số 109/2013/NĐ-CP.

 

Phạt tiền 1.000.000 đ

 

 

 

 

 

- Phạt: cảnh cáo

 

 

 

- Phạt tiền: 3.000.000 đ

 

 

 

 

 

 

- Phạt tiền 600.000 đ

- Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả: buộc nộp lại 147.000 đồng là số tiền do thu phí chứng thực bản sao từ bản chính sai quy định có được.

 

9.                      

Văn phòng công chứng Phùng Quân

Quyết định số 19/QĐ-XPVPHC ngày 25/9/2017 của Chánh Thanh tra Sở Tư pháp thành phố Hà Nội

- Không niêm yết công khai thẩm quyền, thủ tục, thời gian giải quyết, chi phí chứng thực tại trụ sở của tổ chức thực hiện chứng thực, là hành vi vi phạm hành chính quy định tại Khoản 28 Điều 1 Nghị định số 67/2015/NĐ-CP

- Không đăng báo theo quy định về nội dung đăng ký hoạt động (02 lần), là hành vi vi phạm hành chính quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 15 Nghị định số 110/2013/NĐ-CP.

- Phạt tiền: 1.000.000 đ

 

 

 

 

- Phạt tiền: 1.500.000 đ

10.                  

Văn phòng công chứng An Cường

Quyết định số 20/QĐ-XPVPHC ngày 27/9/2017 của Chánh Thanh tra Sở Tư pháp thành phố Hà Nội

Thu phí công chứng hợp đồng, giao dịch không đúng mức phí theo quy định, là hành vi vi phạm hành chính quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 25 Nghị định số 109/2013/NĐ-CP.

- Phạt tiền 600.000 đ

 

11.                  

Văn phòng công chứng Phùng Kiên

- Quyết định số 22/QĐ-XPVPHC ngày 27/9/2017 của Chánh Thanh tra Sở Tư pháp thành phố Hà Nội

 

- Quyết định số 31/QĐ-XPVPHC ngày 18/10/2017 của Chánh Thanh tra Sở Tư pháp thành phố Hà Nội

 

- Sử dụng biển hiệu không đúng mẫu quy định, là hành vi vi phạm hành chính quy định tại Điểm b Khoản 2 Điều 15 Nghị định số 110/2013/NĐ-CP.

- Không đăng báo theo quy định về nội dung đăng ký hoạt động, là hành vi vi phạm hành chính quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 15 Nghị định số 110/2013/NĐ-CP

- Mở địa điểm giao dịch khác ngoài trụ sở tổ chức hành nghề công chứng, vi phạm Điểm i Khoản 1 Điều 7 Luật Công chứng năm 2014, là hành vi vi phạm hành chính được quy định tại Khoản 21 Điều 1 Nghị định số 67/2015/NĐ-CP.

 

- Phạt tiền: 3.000.000 đ

 

 

- Phạt tiền: 1.500.000 đ

 

 

- Phạt tiền: 10.000.000 đ

12.                  

Văn phòng công chứng Độc Lập

Quyết định số 23/QĐ-XPVPHC ngày 02/10/2017 của Chánh Thanh tra Sở Tư pháp thành phố Hà Nội

- Không đăng báo theo quy định về nội dung đăng ký hoạt động, là hành vi vi phạm hành chính quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 15 Nghị định số 110/2013/NĐ-CP.

- Sổ chứng thực chữ ký lập không đúng theo mẫu quy định tại Nghị định số 23/2015/NĐ-CP, là hành vi vi phạm hành chính quy định tại Khoản 29 Điều 1 Nghị định số 67/2015/NĐ-CP.

 

 

- Phạt tiền: 1.000.000 đ

 

 

- Phạt tiền: 3.000.000 đ

13.                  

Văn phòng công chứng Quốc Oai

Quyết định số 24/QĐ-XPVPHC ngày 03/10/2017 của Chánh Thanh tra Sở Tư pháp thành phố Hà Nội

Không đăng báo theo quy định về nội dung đăng ký hoạt động, là hành vi vi phạm hành chính quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 15 Nghị định số 110/2013/NĐ-CP.

Phạt tiền 1.500.000 đ

14.                  

Công chứng viên Đào Thị Công thuộc Văn phòng công chứng Nguyễn Văn Thu

Quyết định số 04/ QĐ-XPVPHC ngày 12/5/2017 của Chánh Thanh tra Sở Tư pháp thành phố Hà Nội

Công chứng bản dịch mà thiếu chữ ký của công chứng viên vào từng trang của bản dịch theo quy định tại Khoản 2 Điều 61 Luật Công chứng năm 2014, là hành vi vi phạm hành chính quy định tại Khoản 10 Điều 1 Nghị định số 67/2015/NĐ-CP

Phạt tiền 6.000.000 đ

15.                  

Công chứng viên Nguyễn Văn Thu thuộc Văn phòng công chứng Nguyễn Văn Thu

Quyết định số 06/QĐ-XPVPHC ngày 12/5/2017 của Chánh Thanh tra Sở Tư pháp thành phố Hà Nội

- Công chứng bản dịch mà thiếu chữ ký của công chứng viên vào từng trang của bản dịch theo quy định tại Khoản 2 Điều 61 Luật Công chứng, là hành vi vi phạm hành chính quy định tại Khoản 10 Điều 1 Nghị định số 67/2015/NĐ-CP.

- Công chứng bản dịch mà thiếu chữ ký của người dịch vào từng trang của bản dịch theo quy định tại Khoản 2 Điều 61 Luật Công chứng, là hành vi vi phạm hành chính quy định tại Khoản 10 Điều 1 Nghị định số 67/2015/NĐ-CP.

- Chứng thực bản sao từ bản chính mà không thực hiện ghi vào sổ chứng thực theo quy định tại Khoản 3 Điều 20 Nghị định số 23/2015/NĐ-CP, là hành vi vi phạm hành chính quy định tại Khoản 30 Điều 1 Nghị định số 67/2015/NĐ-CP.

- Không ghi lời chứng vào trang cuối của bản sao có từ hai trang trở lên theo quy định tại Điểm b Khoản 3 Điều 20 Nghị định số 23/2015/NĐ-CP, là hành vi vi phạm hành chính quy định tại Khoản 29 Điều 1 Nghị định số 67/2015/NĐ-CP.

- Thực hiện chứng thực ghi lời chứng không đúng mẫu lời chứng ban hành kèm theo Nghị định số 23/2015/NĐ-CP, là hành vi vi phạm hành chính quy định tại Khoản 29 Điều 1 Nghị định số 67/2015/NĐ-CP.

- Phạt tiền: 6.000.000 đ

 

 

 

 

- Phạt tiền: 6.000.000đ

 

 

- Phạt tiền: 8.500.000 đ

 

 

 

- Phạt tiền: 4.500.000đ

 

 

- Phạt tiền 4.500.000đ

16.                  

Công chứng viên Nguyễn Thị Dương Liễu – VPCC Nguyễn Thị Thu Hương

Quyết định số 16/QĐ-XPVPHC ngày 16/9/2017 của Chánh Thanh tra Sở Tư pháp thành phố Hà Nội

- Không chứng kiến việc người yêu cầu công chứng ký vào hợp đồng, là hành vi vi phạm hành chính quy định tại Khoản 10 Điều 1 Nghị định số 67/2015/NĐ-CP ngày 14/8/2015 của Chính phủ.

- Phạt tiền 3.000.000 đ

17.                  

Công chứng viên Nguyễn Ngọc Bích – Văn phòng công chứng An Cường

Quyết định số 21/QĐ-XPVPHC ngày 27/9/2017 của Chánh Thanh tra Sở Tư pháp thành phố Hà Nội

Chứng thực bản sao từ bản chính mà không ghi lời chứng vào trang cuối của bản sao có từ 02 (hai) trang trở lên, là hành vi vi phạm hành chính quy định tại Khoản 29 Điều 1 Nghị định số 67/2015/NĐ-CP

- Phạt tiền 3.500.000 đ

18.                  

Công chứng viên Lê Đình Lợi – Văn phòng công chứng Hưng Vượng

Quyết định số 25/QĐ-XPVPHC ngày 13/10/2017 của Chánh Thanh tra Sở Tư pháp thành phố Hà Nội

Công chứng hợp đồng, giao dịch trong trường hợp không có căn cứ xác định quyền sở hữu riêng đối với tài sản khi tham gia giao dịch, là hành vi vi phạm hành chính quy định tại Điểm đ Khoản 3 Điều 14 Nghị định số 110/2013/NĐ-CP.

- Công chứng hợp đồng mà thiếu chữ ký của người yêu cầu công chứng vào từng trang của hợp đồng, là hành vi vi phạm hành chính quy định tại Khoản 10 Điều 1 Nghị định số 67/2015/NĐ-CP.

- Phạt tiền 7.000.000 đ

 

 

 

 

- Phạt tiền 4.000.000 đ

19.                  

Công chứng viên Nguyễn Xuân Vinh – Văn phòng công chứng Minh Thành

Quyết định số 26/QĐ-XPVPHC ngày 13/10/2017 của Chánh Thanh tra Sở Tư pháp thành phố Hà Nội

Công chứng bản dịch mà thiếu chữ ký của công chứng viên, chữ ký của người dịch vào từng trang của bản dịch, là hành vi vi phạm hành chính quy định tại Khoản 10 Điều 1 Nghị định số 67/2015/NĐ-CP.

 

- Phạt tiền 4.000.000 đ

20.                  

Công chứng viên Trương Ngọc Tuấn – Văn phòng công chứng Quốc Oai`

Quyết định 27/QĐ-XPVPHC ngày 17/10/2017 của Chánh Thanh tra Sở Tư pháp thành phố Hà Nội

Chứng thực chữ ký trong giấy tờ, văn bản có nội dung là hợp đồng, giao dịch, là hành vi vi phạm hành chính quy định tại Khoản 29 Điều 1 Nghị định số 67/2015/NĐ-CP.

- Phạt tiền 4.500.000 đ

21.                  

Công chứng viên Nguyễn Đức Toàn – Văn phòng công chứng Phùng Quân

Quyết định số 28/QĐ-XPVPHC ngày 17/10/2017 của Chánh Thanh tra Sở Tư pháp thành phố Hà Nội

Chứng thực ghi lời chứng không đúng mẫu lời chứng ban hành kèm theo Nghị định 23/2015/NĐ-CP, là hành vi vi phạm hành chính quy định tại Khoản 29 Điều 1 Nghị định số 67/2015/NĐ-CP.

 

- Phạt tiền 3.500.000 đ

22.                  

Công chứng viên Bùi Hữu Phơn – Văn phòng công chứng Bùi Phơn

Quyết định số 29/QĐ-XPVPHC ngày 18/10/2017 của Chánh Thanh tra Sở Tư pháp thành phố Hà Nội

Chứng thực ghi lời chứng không đúng mẫu lời chứng ban hành kèm theo Nghị định 23/2015/NĐ-CP, là hành vi vi phạm hành chính quy định tại Khoản 29 Điều 1 Nghị định số 67/2015/NĐ-CP.

- Phạt tiền 3.500.000 đ

23.                  

Công chứng viên Phùng Văn Kiên – Văn phòng công chứng Phùng Kiên

Quyết định số 30/QĐ-XPVPHC ngày 18/10/2017 của Chánh Thanh tra Sở Tư pháp thành phố Hà Nội

Chứng thực ghi lời chứng không đúng mẫu lời chứng ban hành kèm theo Nghị định 23/2015/NĐ-CP, là hành vi vi phạm hành chính quy định tại Khoản 29 Điều 1 Nghị định số 67/2015/NĐ-CP.

- Phạt tiền 3.500.000 đ

24.                  

Công chứng viên Trần Thị Thúy Hằng – Văn phòng công chứng Minh Thành

Quyết định số 33/QĐ-XPVPHC ngày 20/10/2017 của Chánh Thanh tra Sở Tư pháp thành phố Hà Nội

Công chứng bản dịch mà thiếu chữ ký của công chứng viên, chữ ký của người dịch vào từng trang của bản dịch, là hành vi vi phạm hành chính quy định tại Khoản 10 Điều 1 Nghị định số 67/2015/NĐ-CP.

- Phạt tiền 4.000.000 đ

25.                  

Công chứng viên Vũ Tiến Trí- Văn phòng công chứng Vũ Tiến Trí

Quyết định số 34/QĐ-XPVPHC ngày23/10/2017 của Chánh Thanh tra Sở Tư pháp thành phố Hà Nội

- Công chứng hợp đồng mà thiếu chữ ký của người yêu cầu công chứng vào từng trang của hợp đồng, là hành vi vi phạm hành chính quy định tại Khoản 10 Điều 1 Nghị định số 67/2015/NĐ-CP.

- Chứng thực bản sao từ bản chính mà không ghi lời chứng vào trang cuối của bản sao có từ 02 (hai) trang trở lên, là hành vi vi phạm hành chính quy định tại Khoản 29 Điều 1 Nghị định số 67/2015/NĐ-CP.

 

- Phạt tiền: 3.000.000 đ

 

 

 

- Phạt tiền: 3.500.000 đ

26.                  

Công chứng viên Trần Văn Thanh – Văn phòng công chứng Độc Lập

Quyết định số 36/QĐ-XPVPHC ngày 23/10/2017 của Chánh Thanh tra Sở Tư pháp thành phố Hà Nội

Thực hiện chứng thực chữ ký ghi lời chứng không đúng mẫu lời chứng ban hành kèm theo Nghị định 23/2015/NĐ-CP, là hành vi vi phạm hành chính quy định tại Khoản 29 Điều 1 Nghị định số 67/2015/NĐ-CP.

- Phạt tiền 3.000.000 đ

27.                  

Công chứng viên Trần Sơn – Văn phòng công chứng Độc Lập

Quyết định số 37/QĐ-XPVPHC ngày 23/10/2017 của Chánh Thanh tra Sở Tư pháp thành phố Hà Nội

Thực hiện chứng thực chữ ký ghi lời chứng không đúng mẫu lời chứng ban hành kèm theo Nghị định 23/2015/NĐ-CP, là hành vi vi phạm hành chính quy định tại Khoản 29 Điều 1 Nghị định số 67/2015/NĐ-CP.

- Phạt tiền 3.500.000 đ

28.                  

Công chứng viên Lê Thị Huệ – Văn phòng công chứng Độc Lập

Quyết định số 38/QĐ-XPVPHC ngày 23/10/2017 của Chánh Thanh tra Sở Tư pháp thành phố Hà Nội

Thực hiện chứng thực chữ ký ghi lời chứng không đúng mẫu lời chứng ban hành kèm theo Nghị định 23/2015/NĐ-CP, là hành vi vi phạm hành chính quy định tại Khoản 29 Điều 1 Nghị định số 67/2015/NĐ-CP.

- Phạt tiền 3.000.000 đ

29.                  

Công chứng viên Nguyễn Gia Tuyến – Văn phòng công chứng Độc Lập

Quyết định số 39/QĐ-XPVPHC ngày 23/10/2017 của Chánh Thanh tra Sở Tư pháp thành phố Hà Nội

Thực hiện chứng thực chữ ký ghi lời chứng không đúng mẫu lời chứng ban hành kèm theo Nghị định 23/2015/NĐ-CP, là hành vi vi phạm hành chính quy định tại Khoản 29 Điều 1 Nghị định số 67/2015/NĐ-CP.

- Phạt tiền 3.500.000 đ

30.                  

Công chứng viên Nguyễn Mạnh Hùng – Văn phòng công chứng Độc Lập

Quyết định số 40/QĐ-XPVPHC ngày 23/10/2017 của Chánh Thanh tra Sở Tư pháp thành phố Hà Nội

Thực hiện chứng thực chữ ký ghi lời chứng không đúng mẫu lời chứng ban hành kèm theo Nghị định 23/2015/NĐ-CP, là hành vi vi phạm hành chính quy định tại Khoản 29 Điều 1 Nghị định số 67/2015/NĐ-CP.

- Phạt tiền 3.500.000 đ

31.                  

Công chứng viên Nguyễn Thị Duyên - Văn phòng công chứng Cầu Giấy

Quyết định số 41/QĐ-XPVPHC ngày 25/10/2017 của Chánh Thanh tra Sở Tư pháp thành phố Hà Nội

Chứng thực bản sao từ bản chính mà không ghi lời chứng vào trang cuối của bản sao có từ 02 (hai) trang trở lên theo quy định, là hành vi vi phạm hành chính quy định tại Khoản 29 Điều 1 Nghị định số 67/2015/NĐ-CP

- Phạt tiền 3.500.000 đ

32.                  

Công chứng viên Vi Thị Hồng Hạnh – Văn phòng công chứng Cầu Giấy

Quyết định số 42/QĐ-XPVPHC ngày 25/10/2017 của Chánh Thanh tra Sở Tư pháp thành phố Hà Nội

Chứng thực bản sao từ bản chính mà không ghi lời chứng vào trang cuối của bản sao có từ 02 (hai) trang trở lên, là hành vi vi phạm hành chính quy định tại Khoản 29 Điều 1 Nghị định số 67/2015/NĐ-CP

- Phạt tiền 3.500.000 đ

NĂM 2018

1.        

Văn phòng công chứng Hoàng Mai

Quyết định số 01/QĐ-XPVP ngày 20/3/2018 của Chánh Thanh tra Sở Tư pháp Hà Nội

- Sổ chứng thực bản sao từ bản chính lập không đúng theo mẫu quy định tại Nghị định số 23/2015/NĐ-CP ngày 16/02/2015 của Chính phủ, là hành vi vi phạm hành chính quy định tại Khoản 29 Điều 1 Nghị định số 67/2015/NĐ-CP ngày 14/8/2015 của Chính phủ

- Sổ chứng thực chữ ký lập không đúng theo mẫu quy định, không thống kê tổng số việc chứng thực khi hết năm theo quy định tại Nghị định số 23/2015/NĐ-CP ngày 16/02/2015 của Chính phủ, là hành vi vi phạm hành chính quy định tại Khoản 29 Điều 1 Nghị định số 67/2015/NĐ-CP ngày 14/8/2015 của Chính phủ

 

- Phạt tiền: 3.000.000 đồng

 

 

 

 

 

- Phạt tiền: 3.000.000 đồng

2.        

Văn phòng công chứng Bảo Minh

Quyết định số 02/QĐ-XPVP ngày 18/4/2018 của Chánh Thanh tra Sở Tư pháp Hà Nội

- Không mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp cho công chứng viên của tổ chức mình từ ngày 01/01/2017 đến ngày 10/01/2018, là hành vi vi phạm hành chính quy định tại Khoản 19 Điều 1 Nghị định số 67/2015/NĐ-CP ngày 14/8/2015 của Chính phủ.

- Không lưu trữ giấy tờ, văn bản đã chứng thực chữ ký trong thời hạn lưu trữ 02 năm, là hành vi vi phạm hành chính quy định tại Khoản 29 Điều 1 Nghị định số 67/2015/NĐ-CP ngày 14/8/2015 của Chính phủ

- Phạt tiền 7.000.000 đồng

 

 

 

 

 

- Phạt tiền: 3.500.000 đồng

3.        

Công chứng viên Nguyễn Đăng Chiến thuộc Văn phòng công chứng Bảo Minh

Quyết định số 03/QĐ-XPVP ngày 18/4/2018 của Chánh Thanh tra Sở Tư pháp Hà Nội

- Công chứng hợp đồng mà thiếu chữ ký của người yêu cầu công chứng vào từng trang của hợp đồng, là hành vi vi phạm hành chính quy định tại Khoản 10 Điều 1 Nghị định số 67/2015/NĐ-CP ngày 14/8/2015 của Chính phủ.

- Thực hiện chứng thực ghi lời chứng không đúng mẫu lời chứng ban hành kèm theo Nghị định số 23/2015/NĐ-CP ngày 16/02/2015 của Chính phủ, là hành vi vi phạm hành chính quy định tại Khoản 29 Điều 1 Nghị định số 67/2015/NĐ-CP ngày 14/8/2015 của Chính phủ.

- Chứng thực chữ ký trong giấy tờ, văn bản có nội dung là hợp đồng, giao dịch không thuộc trường hợp quy định tại Điểm d Khoản 4 Điều 24 Nghị định số 23/2015/NĐ-CP ngày 16/02/2015 của Chính phủ, là hành vi vi phạm hành chính quy định tại Khoản 29 Điều 1 Nghị định số 67/2015/NĐ-CP ngày 14/8/2015 của Chính phủ.

 

- Phạt tiền: 3.500.000 đồng

 

 

 

 

 

- Phạt tiền: 3.500.000 đồng

 

 

 

 

 

 

- Phạt tiền: 3.500.000 đồng

 

 

4.        

công chứng viên Phí Văn Hòa thuộc Văn phòng công chứng Bảo Minh

Quyết định số 04/QĐ-XPVP ngày 18/4/2018 của Chánh Thanh tra Sở Tư pháp Hà Nội

 - Công chứng hợp đồng mà thiếu chữ ký của người yêu cầu công chứng vào từng trang của hợp đồng, là hành vi vi phạm hành chính quy định tại Khoản 10 Điều 1 Nghị định số 67/2015/NĐ-CP ngày 14/8/2015 của Chính phủ.

- Phạt tiền: 3.500.000 đồng

 

5.        

công chứng viên Vũ Huy Tuấn thuộc Văn phòng công chứng Hoàng Mai

Quyết định số 05/QĐ-XPVP ngày 18/4/2018 của Chánh Thanh tra Sở Tư pháp Hà Nội

- Công chứng hợp đồng, giao dịch trong trường hợp không có căn cứ xác định quyền sử dụng, sở hữu riêng đối với tài sản khi tham gia giao dịch, là hành vi vi phạm hành chính quy định tại Điểm đ Khoản 3 Điều 14 Nghị định số 110/2013/NĐ-CP ngày 24/9/2013 của Chính phủ.

- Sửa lỗi kỹ thuật văn bản công chứng không đúng quy định, là hành vi vi phạm hành chính quy định tại Điểm c Khoản 1 Điều 14 Nghị định số 110/2013/NĐ-CP ngày 24/9/2013 của Chính phủ.

 

- Phạt tiền: 7.500.000 đồng

 

 

 

 

 

 

- Phạt tiền: 1.000.000 đồng

 

 

6.        

công chứng viên Vũ Thị Xuân Đào thuộc Văn phòng công chứng Hoàng Mai

Quyết định số 06/QĐ-XPVP ngày 18/4/2018 của Chánh Thanh tra Sở Tư pháp Hà Nội đối với

- Công chứng hợp đồng mà thiếu chữ ký của người yêu cầu công chứng vào từng trang của hợp đồng, là hành vi vi phạm hành chính quy định tại Khoản 10 Điều 1 Nghị định số 67/2015/NĐ-CP ngày 14/8/2015 của Chính phủ.

- Phạt tiền: 3.000.000 đồng

 

7.        

công chứng viên Bùi Quang Dần thuộc Văn phòng công chứng Hoàng Mai

Quyết định số 07/QĐ-XPVP ngày 18/4/2018 của Chánh Thanh tra Sở Tư pháp Hà Nội đối với

- Công chứng hợp đồng, giao dịch trong trường hợp không có căn cứ xác định quyền sử dụng, sở hữu riêng đối với tài sản khi tham gia giao dịch, là hành vi vi phạm hành chính quy định tại Điểm đ Khoản 3 Điều 14 Nghị định số 110/2013/NĐ-CP ngày 24/9/2013 của Chính phủ.

- Phạt tiền: 7.000.000 đồng

8.        

bà Nguyễn Thị Thủy – Trú tại: xã Yên Bình, huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội. 

Quyết định số 10/QĐ-XPVP ngày 09/10/2018 của Chánh Thanh tra Sở Tư pháp Hà Nội đối với

- Giả mạo người yêu cầu công chứng để được công chứng hợp đồng, giao dịch, là hành vi vi phạm hành chính quy định tại Khoản 4 Điều 1 Nghị định số 67/2015/NĐ-CP ngày 14/8/2015 của Chính phủ.

- Phạt tiền: 7.000.000 đồng

9.        

công chứng viên Nguyễn Văn Thu thuộc Văn phòng công chứng Trần Toản.

Quyết định số 11/QĐ-XPVP ngày 26/10/2018 của Chánh Thanh tra Sở Tư pháp Hà Nội đối với

- Không chứng kiến việc người yêu cầu công chứng ký hoặc điểm chỉ vào Hợp đồng mua bán xe ô tô, là hành vi vi phạm hành chính quy định tại Khoản 10 Điều 1 Nghị định số 67/2015/NĐ-CP ngày 14/8/2015 của Chính phủ.

- Phạt tiền: 4.000.000 đồng

NĂM 2019

10.     

Văn phòng công chứng Tây Hồ

Quyết định số 04/QĐ-XPVP ngày 24/01/2019 của Chánh Thanh tra Sở Tư pháp Hà Nội

- Không mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp cho công chứng viên của tổ chức mình (không mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp cho công chứng viên Dương Chí Kiên làm việc tại Văn phòng công chứng Tây Hồ từ ngày 17/01/2018), là hành vi vi phạm hành chính quy định tại Khoản 19 Điều 1 Nghị định số 67/2015/NĐ-CP ngày 14/8/2015 của Chính phủ

- Phạt tiền: 7.000.000 đồng

11.     

Văn phòng công chứng Dương Hương

Quyết định số 08/QĐ-XPVPHC ngày 31/01/2019 của Chánh Thanh tra Sở Tư pháp Hà Nội

- Sổ chứng thực chữ ký lập không đúng theo mẫu ban hành kèm theo Nghị định số 23/2015/NĐ-CP, là hành vi vi phạm hành chính quy định tại Khoản 29 Điều 1 Nghị định số 67/2015/NĐ-CP.

- Phạt tiền: 7.000.000 đồng

12.     

Văn phòng công chứng Trịnh Như Tố

Quyết định số 09/QĐ-XPVPHC ngày 31/01/2019 của Chánh Thanh tra Sở Tư pháp Hà Nội

- Không mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp cho công chứng viên của tổ chức mình (không mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp cho 02 công chứng viên Trịnh Như Tố, Bùi Thị Tiền từ ngày 10/3/2018 đến ngày 08/11/2018), là hành vi vi phạm hành chính quy định tại Khoản 19 Điều 1 Nghị định số 67/2015/NĐ-CP ngày 14/8/2015 của Chính phủ

- Phạt tiền: 7.000.000 đồng

13.     

Văn phòng công chứng Trương Thị Nga

Quyết định số 13/QĐ-XPVPHC ngày 31/01/2019 của Chánh Thanh tra Sở Tư pháp Hà Nội

- Không mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp cho công chứng viên của tổ chức mình (không mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp cho 02 công chứng viên từ ngày thành lập đến ngày 14/11/2018), là hành vi vi phạm hành chính quy định tại Khoản 19 Điều 1 Nghị định số 67/2015/NĐ-CP ngày 14/8/2015 của Chính phủ

- Phạt tiền: 7.000.000 đồng

14.     

công chứng viên Vũ Thị Liên thuộc VPCC Tây Hồ

Quyết định số 01/QĐ-XPVP ngày 18/01/2019 của Chánh Thanh tra Sở Tư pháp Hà Nội đối với

- Lời chứng của công chứng viên trong văn bản công chứng không đầy đủ nội dung theo quy định tại Điều 46 Luật Công chứng, là hành vi vi phạm hành chính quy định tại Khoản 10 Điều 1 Nghị định số 67/2015/NĐ-CP ngày 14/8/2015 của Chính phủ.

- Phạt tiền: 3.000.000 đồng

15.     

công chứng viên Trần Đức Hiếu thuộc VPCC Tây Hồ

Quyết định số 02/QĐ-XPVP ngày 18/01/2019 của Chánh Thanh tra Sở Tư pháp Hà Nội đối với

- Công chứng hợp đồng mà thiếu chữ ký của người yêu cầu công chứng vào từng trang của hợp đồng, là hành vi vi phạm hành chính quy định tại Khoản 10 Điều 1 Nghị định số 67/2015/NĐ-CP ngày 14/8/2015 của Chính phủ.

- Phạt tiền: 5.000.000 đồng

16.     

công chứng viên Hoàng Minh Đức thuộc VPCC Tây Hồ

Quyết định số 03/QĐ-XPVP ngày 24/01/2019 của Chánh Thanh tra Sở Tư pháp Hà Nội đối với

- Công chứng di chúc trong trường hợp người lập di chúc không tự mình yêu cầu công chứng, là hành vi vi phạm hành chính quy định tại Khoản 6 Điều 1 Nghị định số 67/2015/NĐ-CP ngày 14/8/2015 của Chính phủ.

- Công chứng Văn bản khai nhận di sản trong trường hợp thừa kế theo pháp luật mà người yêu cầu công chứng không có giấy tờ chứng minh quan hệ giữa người để lại di sản và người được hưởng di sản, là hành vi vi phạm hành chính quy định tại Khoản 6 Điều 1 Nghị định số 67/2015/NĐ-CP ngày 14/8/2015 của Chính phủ.

- Sửa lỗi kỹ thuật văn bản công chứng không đúng quy định tại Điều 50 Luật Công chứng năm 2014, là hành vi vi phạm hành chính quy định tại Điểm c Khoản 1 Điều 14 Nghị định số 110/2013/NĐ-CP ngày 24/9/2013 của Chính phủ.

- Chứng thực chữ ký trong giấy tờ, văn bản có nội dung là hợp đồng, giao dịch không thuộc các trường hợp quy định tại Điểm d Khoản 4 Điều 24 Nghị định số 23/2015/NĐ-CP ngày 16/02/2015 của Chính phủ, là hành vi vi phạm hành chính quy định tại Khoản 29 Điều 1 Nghị định số 67/2015/NĐ-CP ngày 14/8/2015 của Chính phủ.

- Phạt tiền: 7.000.000 đồng

 

 

 

 

- Phạt tiền: 7.000.000 đồng

 

 

 

 

 

 

 

- Phạt tiền: 1.000.000 đồng

 

 

 

 

 

- Phạt tiền: 4.000.000 đồng

17.     

công chứng viên Dương Thị Hương thuộc VPCC Dương Hương

Quyết định số 05/QĐ-XPVP ngày 31/01/2019 của Chánh Thanh tra Sở Tư pháp Hà Nội đối với

- Chứng thực chữ ký trong giấy tờ, văn bản có nội dung là hợp đồng, giao dịch không thuộc các trường hợp quy định tại Điểm d Khoản 4 Điều 24 Nghị định số 23/2015/NĐ-CP ngày 16/02/2015 của Chính phủ, là hành vi vi phạm hành chính quy định tại Khoản 29 Điều 1 Nghị định số 67/2015/NĐ-CP ngày 14/8/2015 của Chính phủ.

- Phạt tiền: 3.000.000 đồng

18.     

công chứng viên Trần Quang Sang thuộc VPCC Dương Hương

Quyết định số 06/QĐ-XPVP ngày 31/01/2019 của Chánh Thanh tra Sở Tư pháp Hà Nội đối với

- Chứng thực chữ ký trong giấy tờ, văn bản có nội dung là hợp đồng, giao dịch không thuộc các trường hợp quy định tại Điểm d Khoản 4 Điều 24 Nghị định số 23/2015/NĐ-CP ngày 16/02/2015 của Chính phủ, là hành vi vi phạm hành chính quy định tại Khoản 29 Điều 1 Nghị định số 67/2015/NĐ-CP ngày 14/8/2015 của Chính phủ.

- Phạt tiền: 3.000.000 đồng

19.     

công chứng viên Hà Thị Phương thuộc VPCC Dương Hương

Quyết định số 07/QĐ-XPVP ngày 31/01/2019 của Chánh Thanh tra Sở Tư pháp Hà Nội đối với

- Chứng thực chữ ký trong giấy tờ, văn bản có nội dung là hợp đồng, giao dịch không thuộc các trường hợp quy định tại Điểm d Khoản 4 Điều 24 Nghị định số 23/2015/NĐ-CP ngày 16/02/2015 của Chính phủ, là hành vi vi phạm hành chính quy định tại Khoản 29 Điều 1 Nghị định số 67/2015/NĐ-CP ngày 14/8/2015 của Chính phủ.

- Phạt tiền: 3.000.000 đồng

20.     

công chứng viên Bùi Thị Tiền thuộc Văn phòng công chứng Trịnh Như Tố

Quyết định số 10/QĐ-XPVPHC ngày 31/01/2019 của Chánh Thanh tra Sở Tư pháp Hà Nội đối với

- Chứng thực chữ ký trong giấy tờ, văn bản có nội dung là hợp đồng, giao dịch không thuộc các trường hợp quy định tại Điểm d Khoản 4 Điều 24 Nghị định số 23/2015/NĐ-CP ngày 16/02/2015 của Chính phủ, là hành vi vi phạm hành chính quy định tại Khoản 29 Điều 1 Nghị định số 67/2015/NĐ-CP ngày 14/8/2015 của Chính phủ.

- Phạt tiền: 4.000.000 đồng

21.     

công chứng viên Trịnh Như Tố thuộc Văn phòng công chứng Trịnh Như Tố

Quyết định số 11/QĐ-XPVPHC ngày 31/01/2019 của Chánh Thanh tra Sở Tư pháp Hà Nội đối với

- Chứng thực chữ ký trong giấy tờ, văn bản có nội dung là hợp đồng, giao dịch không thuộc các trường hợp quy định tại Điểm d Khoản 4 Điều 24 Nghị định số 23/2015/NĐ-CP ngày 16/02/2015 của Chính phủ, là hành vi vi phạm hành chính quy định tại Khoản 29 Điều 1 Nghị định số 67/2015/NĐ-CP ngày 14/8/2015 của Chính phủ.

- Phạt tiền: 4.000.000 đồng

22.     

1. công chứng viên Trương Thị Nga thuộc Văn phòng công chứng Trương Thị Nga.

 

 

 

 

.

 

Quyết định số 12/QĐ-XPVPHC ngày 31/01/2019 của Chánh Thanh tra Sở Tư pháp Hà Nội đối với

 

 

- Quyết định số 17/QĐ-XPVPHC ngày 13/3/2019 của Chánh Thanh tra Sở Tư pháp Hà Nội đối với

- Công chứng bản dịch mà thiếu chữ ký của công chứng viên, chữ ký hoặc dấu điểm chỉ của người dịch vào từng trang của bản dịch, là hành vi vi phạm hành chính quy định tại Khoản 10 Điều 1 Nghị định số 67/2015/NĐ-CP ngày 14/8/2015 của Chính phủ.

- Lời chứng của công chứng viên trong văn bản công chứng không đầy đủ nội dung theo quy định tại Điều 61 Luật Công chứng, là hành vi vi phạm hành chính quy định tại Khoản 10 Điều 1 Nghị định số 67/2015/NĐ-CP ngày 14/8/2015 của Chính phủ.

- Chứng thực bản sao từ bản chính mà không thực hiện ghi vào sổ chứng thực theo quy định, là hành vi vi phạm hành chính quy định tại Khoản 30 Điều 1 Nghị định số 67/2015/NĐ-CP

- Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp mà chưa được hợp pháp  hóa lãnh sự theo quy định của pháp luật trước khi yêu cầu chứng thực, là hành vi vi phạm hành chính quy định tại Khoản 30 Điều 1 Nghị định số 67/2015/NĐ-CP.

- Không ghi lời chứng vào trang cuối của bản sao có từ 02 trang trở lên, là hành vi vi phạm hành chính quy định tại Khoản 29 Điều 1 Nghị định số 67/2015/NĐ-CP.

 

 

- Phạt tiền: 6.000.000 đồng

 

 

 

 

- Phạt tiền: 6.000.000 đồng

 

 

 

 

 

- Phạt tiền: 7.500.000 đồng

 

 

 

- Phạt tiền: 7.500.000 đồng

 

 

 

 

 

- Phạt tiền: 3.000.000 đồng

23.     

công chứng viên Phạm Bá Tuyên thuộc Văn phòng công chứng Lê Xuân

Quyết định số 14/QĐ-XPVPHC ngày 31/01/2019 của Chánh Thanh tra Sở Tư pháp Hà Nội đối với

- Chứng thực chữ ký trong giấy tờ, văn bản có nội dung là hợp đồng, giao dịch không thuộc các trường hợp quy định tại Điểm d Khoản 4 Điều 24 Nghị định số 23/2015/NĐ-CP ngày 16/02/2015 của Chính phủ, là hành vi vi phạm hành chính quy định tại Khoản 29 Điều 1 Nghị định số 67/2015/NĐ-CP ngày 14/8/2015 của Chính phủ.

- Phạt tiền: 3.000.000 đồng

24.     

công chứng viên Nghiêm Văn Nho thuộc Văn phòng công chứng Lê Xuân

Quyết định số 15/QĐ-XPVPHC ngày 31/01/2019 của Chánh Thanh tra Sở Tư pháp Hà Nội đối với

- Chứng thực chữ ký trong giấy tờ, văn bản có nội dung là hợp đồng, giao dịch không thuộc các trường hợp quy định tại Điểm d Khoản 4 Điều 24 Nghị định số 23/2015/NĐ-CP ngày 16/02/2015 của Chính phủ, là hành vi vi phạm hành chính quy định tại Khoản 29 Điều 1 Nghị định số 67/2015/NĐ-CP ngày 14/8/2015 của Chính phủ.

- Phạt tiền: 3.000.000 đồng

25.     

công chứng viên Chu Cảnh Hưng thuộc Văn phòng công chứng Chu Cảnh Hưng

Quyết định số 16/QĐ-XPVPHC ngày 01/02/2019 của Chánh Thanh tra Sở Tư pháp Hà Nội đối với

- Chứng thực chữ ký trong giấy tờ, văn bản có nội dung là hợp đồng, giao dịch không thuộc các trường hợp quy định tại Điểm d Khoản 4 Điều 24 Nghị định số 23/2015/NĐ-CP ngày 16/02/2015 của Chính phủ, là hành vi vi phạm hành chính quy định tại Khoản 29 Điều 1 Nghị định số 67/2015/NĐ-CP ngày 14/8/2015 của Chính phủ.

- Công chứng bản dịch mà thiếu chữ ký của công chứng viên, chữ ký của người dịch vào từng trang của bản dịch, là hành vi vi phạm hành chính quy định tại Khoản 10 Điều 1 Nghị định số 67/2015/NĐ-CP ngày 14/8/2015 của Chính phủ.

- Phạt tiền: 4.000.000 đồng

 

 

 

 

 

 

 

- Phạt tiền: 3.000.000 đồng

 

Tải nội dung : -Tại đây

Các tin liên quan


  Ý kiến đóng góp:         Họ tên:
         Email:
         Tiêu đề:
         Nội dung:
         Mã bảo mật:
     
   

  Nhận xét bạn đọc

  STT Người gửi Địa chỉ Ngày gửi

  Thông báo mới