Các hình ảnh

Liên kết website

Các chuyên mục

Bình chọn

Đánh giá thái độ tiếp dân của cán bộ Một Cửa ?

Số lượng truy cập

Đang trực tuyến: 61

Truy cập trong ngày: 1,806

Tổng số truy cập: 5,085,688

Tin hoạt động

Thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị triển khai công tác Tư pháp, công tác PBGDPL năm 2014

“Công tác Tư pháp phục vụ kịp thời nhiệm vụ chính trị của Thủ đô”, đó là kết luận được đưa ra trong Hội nghị Triển khai công tác Tư pháp, Phổ biến giáo dục pháp luật năm 2014 do Ủy ban Nhân dân TP Hà Nội tổ chức chiều 15-1.

 

Công tác Tư pháp cần tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được

Năm 2013, công tác Tư pháp được các ngành, các cấp Thành Phố tập trung tổ chức thực hiện tốt những nhiệm vụ trọng tâm theo kế hoạch đề ra, phục vụ kịp thời nhiệm vụ chính trị của Thủ đô.

Công tác Tư pháp nổi bật ở các lĩnh vực như: Hoàn thành tốt nhiệm vụ tổ chức lấy ý kiến của nhân dân đóng góp xây dựng dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992. Công tác xây dựng, kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL) được thực hiện nghiêm túc để hoàn thiện hệ thống VBQPPL của Thành phố. Đặc biệt, các VBQPPL thuộc thẩm quyền của Thành phố cụ thể hóa Luật Thủ đô mặc dù khối lượng lớn, thời gian gấp đã được xây dựng với chất lượng cao, ban hành kịp thời khi Luật có hiệu lực. Công tác phổ biến giáo dục pháp luật (PBGDPL) ngày càng đi vào chiều sâu và bám sát hơn nhu cầu của xã hội. Công tác hành chính tư pháp được thực hiện nghiêm túc, giải quyết một khối lượng lớn yêu cầu của người dân trong các lĩnh vực quốc tịch, hộ tịch, lý lịch tư pháp… Quản lý nhà nước về bổ trợ tư pháp có nhiều chuyển biến tích cực, có hiệu quả, dần đi vào nề nếp theo quy hoạch. Tổ chức, bộ máy chức năng, nhiệm vụ của ngành Tư pháp tiếp tục được kiện toàn và mở rộng, góp phần tích cực cùng các Sở, ngành Thành phố và chính quyền các cấp phục vụ đắc lực nhiệm vụ kinh tế - xã hội của Thành phố, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa, phát huy dân chủ, thực hiện cải cách hành chính, cải cách Tư pháp của Thành phố.

Về phương hướng, nhiệm vụ công tác Tư pháp năm 2014, TP Hà Nội xác định: Năm 2014, công tác Tư pháp của Thành phố cần tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, tiếp tục góp phần tích cực cùng các cấp, các ngành Thành phố thực hiện tốt hơn nữa những nhiệm vụ trọng tâm theo Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm (2011 – 2020), Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội Thủ đô giai đoạn 2011 – 2015, Kế hoạch cải cách hành chính Thủ đô giai đoạn 2011 – 2015.

TP Hà Nội sẽ tiếp tục chỉ đạo triển khai toàn diện, đồng bộ công tác Tư pháp trên địa bàn TP Hà Nội. Tập trung chỉ đạo, tổ chức triển khai các công tác mới của ngành như: Theo dõi thi hành pháp luật; bồi thường nhà nước; kiểm soát thủ tục hành chính; quản lý nhà nước về xử lý vi phạm hành chính; thí điểm mô hình Thừa phát lại. Thành phố tăng cường quản lý nhà nước về hoạt động bổ trợ tư pháp như: Luật sư, công chứng, đấu giá… Đồng thời, TP Hà Nội tập trung tháo gỡ những vướng mắc trong công tác Tư pháp nhằm nâng cao vị thế ngành Tư pháp tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, công dân giải quyết các yêu cầu thủ tục hành chính, góp phần thực hiện hiệu quả công tác CCHC.

 

Công tác PBGDPL góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người dân

Công tác tuyên truyền, PBGDPL trên địa bàn Thành phố năm 2013 đã được sự quan tâm chỉ đạo và tạo điều kiện về kinh phí hoạt động của các cấp ủy Đảng, chính quyền, ngày càng đi vào nề nếp, có trọng tâm, trọng điểm.

Năm 2013 công tác PBGDPL các văn bản pháp luật mới ban hành như: Luật PBGDPL, Luật Thủ đô và các văn bản quy định chi tiết thi hành, Luật xử lý vi phạm hành chính, Bộ Luật lao động (sửa đổi)… được các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể thuộc Thành phố và các quận, huyện, thị xã đã chủ động, tích cực triển khai tuyên truyền, phổ biến đến cán bộ, công chức, hội viên và các tầng lớp nhân dân.

Các hình thức tuyên truyền, PBPL phong phú, đa dạng, phù hợp với từng nhóm đối tượng như: Thông qua các cuộc thi tìm hiểu pháp luật, các phương tiện thông tin đại chúng đã góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người dân và phục vụ tốt nhiệm vụ chính trị địa phương.

Thành phố đã tích cực triển khai thực hiện Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2013 theo sự chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương.

Cơ quan thường trực Hội đồng phối hợp PBGDPL Thành phố đã thường xuyên phối hợp với các Sở, ban, ngành trong công tác triển khai tuyên truyền, PBGDPL. Nhiều Sở, ban, ngành đã tích cực phối hợp triển khai công tác PBGDPL theo kế hoạch đề ra nên hiệu quả công tác PBGDPL cao hơn những năm trước đây.

Các quận, huyện, thị xã đã xây dựng và triển khai Chương trình, Kế hoạch về PBGDPL theo sự chỉ đạo, hướng dẫn của Thành phố. Hội đồng phối hợp công tác PBGDPL của Thành phố và quận, huyện, thị xã tiếp tục được củng cố, kiện toàn theo Quyết định số 27/2013/QĐ-TTg ngày 19-5-2013 của Thủ tướng Chính phủ. Một số quận, huyện tích cực kiện toàn, tập huấn nghiệp vụ cho đội ngũ báo cáo viên pháp luật, hòa giải viên góp phần nâng cao năng lực hoạt động cho đội ngũ này tại địa phương.

Trên cơ sở hướng dẫn của Hội đồng các cấp, việc triển khai Chương trình, Đề án về PBGDPL trên địa bàn Thành phố đã bước đầu đạt được kết quả đáng ghi nhận.

Về phương hướng, nhiệm vụ công tác PBGDPL trong năm 2014, Hội đồng Phối hợp PBGDPL TP Hà Nội xác định: Các Sở, ban, ngành, đoàn thể, UBND quận, huyện, thị xã tập trung tuyên truyền các văn bản pháp luật mới được ban hành; tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền về cải cách hành chính, an toàn giao thông, an toàn vệ sinh thực phẩm, phòng chống tham nhũng, pháp luật phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội.

Mặt khác, công tác PBGDPL được đẩy mạnh trên các phương tiện thông tin đại chúng, qua Internet, báo điện tử. Tiếp tục triển khai thực hiện Chương trình hành động thực hiện Kết luận số 04-KL/TW ngày 19-4-2011 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (Khóa XI) về kết quả thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 9-12-2003 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa IX) trên địa bàn TP Hà Nội từ năm 2012 – 2016 và các Đề án thuộc Chương trình; Kế hoạch “tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng, Công ước của Liên hợp quốc về chống tham nhũng trong cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân từ năm 2012 đến năm 2016” trên địa bàn TP Hà Nội.

Đồng thời, trong năm 2014, Hội đồng Phối hợp PBGDPL TP Hà Nội còn đề ra nhiệm vụ tổ chức các cuộc thi tìm hiểu pháp luật; triển khai thực hiện Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2014. Triển khai thực hiện xã hội hóa công tác PBGDPL trên địa bàn Thành phố theo quy định của Luật PBGDPL và các văn bản hướng dẫn thi hành. Bồi dưỡng nghiệp vụ phổ biến, giáo dục pháp luật và kiến thức pháp luật cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật, hòa giải viên, giáo viên dạy môn Pháp luật và Giáo dục công dân… Biên soạn, in và phát hành tài liệu hỏi – đáp pháp luật (sách, tờ gấp) phục vụ công tác PBGDPL trên địa bàn Thành phố. Tổ chức kiểm tra công tác PBGDPL năm 2014, tại các Sở, ban, ngành, đoàn thể thành phố, UBND các quận, huyện.

*

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hà Hùng Cường khẳng định: Thủ đô Hà Nội là địa bàn triển khai công tác Tư pháp sớm. Đối với Thủ đô Hà Nội, năm 2013 các cơ quan Tư pháp trên địa bàn Thành phố đã có nhiều cố gắng, đã bám sát nhiệm vụ trọng tâm của ngành, được Thủ tướng chỉ đạo. Trên nhiều việc đã bám được vào nhiều vấn đề lớn đối với phát triển kinh tế - xã hội của Thành phố. Nhiều lĩnh vực công tác đạt được kết quả tích cực tạo được chuyển biến rõ hơn so với những năm trước. Qua đó, công tác Tư pháp của TP Hà Nội tiếp tục đóng góp vào thành tựu kinh tế - xã hội chung của Thủ đô, đóng góp vào kết quả chung của ngành Tư pháp.

Tải nội dung : -Tại đây

Các tin liên quan

Từ ngày 1-7-2019, Luật Đặc xá 2018 sẽ chính thức có hiệu lực thi hành. Để triển khai thi hành Luật, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật, trong đó chú trọng đến công tác tuyên truyền, phổ biến Luật.
Bộ Tư pháp họp về xây dựng việc sửa đổi, bổ sung Luật Xử lý vi phạm hành chính (XLVPHC) năm 2012, do Bộ trưởng Lê Thành Long chủ trì.
UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Báo cáo tổng kết công tác tư pháp năm 2018 và nhiệm vụ, giải pháp năm 2019.
Năm 2019, dự báo tình hình thế giới và khu vực tiếp tục chuyển biến nhanh, diễn biến phức tạp, khó lượng, cơ hội và thách thức đan xen. Để hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch 5 năm (2016-2020) đã đặt ra, UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Chương trình công tác của UBND thành phố năm 2019.

Ý kiến đóng góp:       Họ tên:
       Email:
       Tiêu đề:
       Nội dung:
       Mã bảo mật:
   
 

Nhận xét bạn đọc

STT Người gửi Địa chỉ Ngày gửi

Thông báo mới